Келеектегиге сеним мен абытлайды

Мен коьплеген йыллар газетамыздынъ бетинде балалардынъ акында язаман, оьнерли саьбийлерди коьрсем, суьйинемен. Сондай балалар коьп болса, халкымыз онъайлы болар, оьрге ымтылар. Балаларга баьримиз де суьйинемиз, боьтен де бизим юреклеримизди суьйимге эм йылувлыкка уныклар эм йиенлер орайдылар. «Баладынъ баласы балдан таьтли» дегенлей, олардынъ куьезине бир зат та етип болмайды деп ойлайман.

Соьйтип, Рашид эм Арувзат Янмурзаевлер йиени Асанбийди кишкейлей бавырына басып, оьз яшавын саьбийине багысладылар. Кишкей Асанбий буьгуьнлерде оьсип, энесине коьмекши де, тирев де болып туры. Асанбий Батыров – Терекли-Мектеб авыл А-Х.Джанибеков атындагы орта мектебининъ 11-нши классынынъ окувшысы.
Меним алдымда Асанбийдинъ Сый грамоталары, мектебке барган куьннен алып разылык хатлары, олимпиадаларда катнасканын шайытлайтаган кагытлар. Биринши окытувшысы Шарипат Абдула кызы Дильманбетовады Асанбий тек ийги соьзлер мен эсине алады, келеекте окувшысы билим дуныясына абытын берк бассын деп ол коьп куллык эткен. Меним колыма Асанбийдинъ куьшиктинъ акында язган бир сочинениеси туьсти. Кырдан тавып алган куьшикти уьйге аькелип, суьт берип, тобан тоьсеп яткарганы акында хабарлайды Асанбий. Тили йок айванга языгы ийиген бала келеекте ийги аьдем болаягына, сочинениеди окыган заманда, шекленмейсинъ. Окув йылларында Асанбий интеллект марафонларда, сабак олимпиадаларда, илми-излев конференцияларда катнасып, баргылы орынларга тийисли болган. Аьр бир классты битирген сонъ, Асанбийге ийги окув эм нызам уьшин разылык хатлар берилетаган эди. Асанбий Гамзатов окувларда, «Бимлюк» балалар санаторийинде болган шараларда катнасып, оьзин билимли эм оьнерли этип коьрсеткен. Билимли окувшы Гамзат Аджигельдиевтинъ 80 йыллыгына багысланган «Дуныя ман соьйлемеге суьемен» деген шаирлик конкурсында катнасып, уьшинши орын алган, «Пневматикалык туьбектен атув» ярыста катнасып, биринши орынга тийисли болган.
Асанбий спорт пан да каьр- лейди. Коьплеген грамоталар ман медальлер онынъ ийги футбол ойнавшысы экенин коьрсетеди. Районда озатаган туьрли ярысларда катнасып, ол ойнайтаган команда тек биринши орынларга тийисли болады. Бир неше ярысларда Асанбийге «Энъ де ийги коршалавшы» деген ат бердилер.
Янъыларда Асанбий илми-излев ислерининъ «Дагестан тарихлерде эм юмакларда» республикалык конкурсынынъ муниципаллык кезегинде катнасып, экинши орынды алган.
Асанбий Батыровтынъ енъуьвлери тетеси Кезибан Анвар кызы Батыровага да уьйкен суьйиниш болады. Белгили окытувшы, коьплеген йыллар район окувшыларын орыс тили эм адабиатына уьйреткен ясуьйкенимиз уныгы Асанбийге де билимнинъ ашкышын ыслаткандыр деп эсиме келеди.
Мен Асанбийге келеекте коьп уьстинликлер йорайман. Ол ногай халкымыздынъ белгили, билимли улы Асанбий Анвар увылы Алиевтинъ атын юритеди, мен яска сол ясуьйкенидей болып, сый-абырай казансын, топырагы турган шаклы яшаганын сагынаман. Йоллары ашык болып, ногайымнынъ данъклы улы болганын йорайман.
Г.Абдулакимова.
Суьвретте: А.Батыров.