Келеектегимиз яслар колында

Анкарада Туркия Республикасынынъ билимлендируьв министерствосы бойынша Халклар ара патшалык колледжининъ етекшисининъ туьрк ногайы Хамза Йылмаз бан йолыгыс оьтти. Хамза Йылмаз сол окув ошагын эки йыллар бойы етекшилеп келеди. Бу колледжде 60 мусылман эллериннен, сонынъ ишинде, Россия Федерациясынынъ Сырт-Кавказ республикаларыннан да, 15-16 ясларындагы 230 оьспирлер билим аладылар. Россиядан онда Карашай-Шеркеш ериннен, Дагестан Республикасынынъ Ногай районыннан да окыйдылар. Сол студентлер онда шет эллер тиллерин, айтпага, туьрк, английс тиллерин, Кораннан хадислерди, Ислам динин уьйренедилер.

Баска болып, окувшылар ортак билимлендируьв мектеблерининъ сабакларын, айтпага, алгебра, химия, дуныя тарихин окыйдылар. Студентлер колледждинъ ишинде турадылар эм онда тамакланадылар.
Колледжде окыйтаган студентлер дуныядынъ туьрли ерлериннен, айтпага, Африка, Албания, Пакистан, Афганистан, Узбекистан, Киргизия, Йемен, Тунис, Казахстан, Египет эм сондай баска эллерден боладылар. Россиядан Дагестаннынъ Ногай районынынъ Куьнбатар авылыннан Рахим Кошекбаев колледжге окымага 2018-нши йыл келгени акында хабарлады. Мунда ога окымага бек ярайды. Дуныядагы эллер акында коьп кызыклы затларды билди.

Хамза Йылмаздынъ белгилеви мен, баска республикалардан, сонынъ ишинде Дагестаннан да яслар окымага келуьвине Сирияда юретаган согысы оравлыклар тувдырды. Коьплер Туркиядан Сирияга согыспага кеткенлер, сол затлар яслардынъ окымага келуьвин токтатты. Коьплеген ата-аналар Туркия элине балаларын йибермеге корктылар. Онынъ соьзи мен, ювык арада Сириядагы согыс тамамланса, ата-аналар оьз аьвлетлерине мунда окымага ыхтыяр береегине сенеди. Хамза Йылмаздынъ белгилеви мен, Россия ман Туркия эллерининъ арасы да онъайлы оьрленип барады. Окувды тамамлаган сонъ, окувшылар кайда бармага болаяклар деген соравымызга, колледж етекшиси Туркия элинде яде оьзлери турган ерде йогары окув ошакларына туьспеге болаяклар, деп яваплады.

Э.Кожаева,
«Шоьл тавысы» газетасынынъ бас редакторы.

Суьвретте: солдан онъга Р.Кошекбаев, Х.Йылмаз.