Келеектеги уьшин тавыслаймыз

Тамбыз айынынъ 28-нши куьнинде, Ногай районынынъ Кумлы авылынынъ Ясуьйкенлер советининъ председатели Зейнадулла Казтувганович Менлиалиев авыл администрациясынынъ меканында орынласкан 1193-нши номерли сайлав участогында тавысын берип, РФ Конституциясына туьрленислер киргистуьв бойынша тавыс беруьвде, авыл яшавшыларынынъ оьзининъ гражданлык ой-токтасын билдируьвде йогары белсенлигин белгиледи.
Онынъ соьзлери мен, авыл яшавшылары социаллык, медициналык эм баска барысларга уьйкен эс эткен патшалыгымыздынъ
буьгуьнги йолын коьтергишлейдилер.
– Мен Конституцияга туьзетуьвлер киргистуьвин тешкерип карадым эм Россия гражданларына керексиз болган затты таппадым. Оннан оьзге, патшалык оьзине борышлар алады– ол кайдай экономикалык кризислер болса да, халкка социаллык эм медициналык ярдам этилуьв толтырувы канагатланаягын билдиреди. Россияда тийисли кепте яшар уьшин кала эм авыл яшавшысына тагы не керек? Туьрленислерге тавыс берип, биз балаларымыздынъ эм уныкларымыздынъ келеектегиси уьшин тавыс
беремиз. Биз оларга аягында берк турган, куьшли законлары болган элди калдырмага тийислимиз, – деди авыл ясуьйкени Зейнадулла Менлиалиев «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ корреспондентине.

Солай ок, ясуьйкен сайлав участогында тавыс беруьв катнасувшыларына колгаплар, маскалар, калемлер берилгенин эм колларын дезинфекциялав ниетте, антисептиклер кулланылганын айтты.