Келеек несиллерге еткерейик

Оьткен киши юма куьн, казан айдынъ 3-нде районымыздынъ Карагас, Куьнбатар, Червленные Буруны, уллы юма куьн Нариман авылларынынъ яшавшыларынынъ эсинде коьпке сакланаяк, коьнъиллерди коьтерген, бек маьнели оьзгерислер болды. Карагас авылында янъы парк ашылды, баска белгиленген авыллардынъ паркларында олардынъ коьркин ийгилендируьв мен байланыслы куллыклар юритилди. Бу ийги туьрленислер «Онъайлы кала аьллерин кеплендируьв» федераллык проекти бойынша этилинди.

Районымыздынъ уьйкен деген авылларында парклар ашылувына багысланган шатлыклы шараларда «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков, онынъ орынбасары Хамидулла Саитов, Ногай район Ясуьйкенлер советининъ председатели Рашидхан Мурзагишиев, согыс эм ис ветеранлар советининъ председатели Акманбет Сангишиев, «Ногайский район» МР администрациясынынъ ЖКХ эм архитектура боьлигининъ етекшиси Алибек Муллаев эм баскалар ортакшылык эттилер.

Карагас авылында буьгуьн авыл яшавшылары, организациялар куллыкшылары, балалар йыйылдылар. Шатлыклы шарады педагогикалык исининъ ветераны Альмира Капашова ашты. Бас деп соьз район аькимбасына, сонъ «сельсовет Карагасский» СП МО аькимбасы К.Мамаевке, солай ок келген сыйлы конакларга берилди. Ийги йоравларын айтып, оьз суьйинишлери мен авыл ясуьйкенлери Сеперали Шураев, Темирхан Сатыров боьлистилер. Олар авыллардынъ коьркленуьвине эм оьрленуьвине район етекшилери ягыннан уьйкен эс этилингенине савбол айттылар. Аьдеттеги кызыл лентады М.Аджеков кесип, ярасык паркын ашты. «Келеектегидинъ паркы» деп аталган янъы, кенъ паркка биринши болып абытларын баспага авылдынъ кишкей яшавшылары – балаларга ыхтыяр берилди. Олар шав-шувласып, коьтеринъки коьнъиллери мен паркка карап юрдилер. Мунда балалар конакларга оьзлерининъ биюв, ятлав окув, йырлав оьнерлерин коьрсеттилер. Ятлав окув конкурсынынъ енъуьвшилерине Мухтарбий Аджеков Сый грамоталар тапшырды.

Берекетли Куьнбатар авылында конакларды «село Кунбатар» СП МО администрациясынынъ аькимбасы Алимурза Бариев пен администрация куллыкшылары хош алдылар. Парк ашылувы ман байланыста йыйылган авыл яшавшыларына, конакларга каратылган йылы йоравларын, авыл етекшиси А.Бариев, «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Х.Саитов, авыл ясуьйкени Сраждин Межитов, солай ок Акманбет Сангишиев эм Рашидхан Мурзагишиев те айттылар. Олар Куьнбатар авылы куьннен-куьнге оьрленгенин эм балалар – яшав шешекейлери дайым яркыраган куьн астында оьскенлерин йорадылар. Хамидулла Саитов Куьнбатар авылына табиат газы еткерилееги мен байланыслы болган ийги билдируьвин этти. Шатлыклы шарадынъ экинши кезегинде эс этилинмей болмаяк – окувшылар халкымыздынъ юрегин оьстирген, шоьлимиздинъ ярасыклыгына эм тилди саклавга багысланган ногай шаирлерининъ ятлавларын яттан айттылар.

Червленные Буруны авылыннан бек коьп ис баьтирлер шыккан, сол кадер ис баьтирлер республикамыздынъ савлай бир районында да болмаган. Ис баьтирлери мен, олардынъ уьстинликлери мен оьктемсиген, бурынгыда ийги атагы, данъкы савлай элимиздинъ бас каласы Москвага дейим еткен «Червленные буруны» патшалык племзаводынынъ кайтадан оьрленуьви акында буьгуьн бу авылдагы парктынъ ашылувында айтылды. Оннан оьзгелей шарада катнаскан Ногай район етекшиси М.Аджеков Червленные Буруны авылында артезиан казылып, мектебте ярастырув куллыклар этилинеегин, ийги туьрленислер авыл яшавшыларды куьтуьви акында айтып озды. Онынъ соьзлерине «село Червленные буруны» СП МО етекшиси Артур Арсланов косылды. Солай ок «Червленные Буруны» заводынынъ алдынгы йылларда болган етекшиси Р.Мурзагишиев племзавод акында айтты. Мунда келген конаклар келеекте бу авылдан ийги биювшилер шыгар деген сеним мен кайттылар. Ярастырылган парктынъ ишинде конаклардынъ, авыл яшавшылардынъ алдына ярасык этип бийиген балалар шыктылар.

Районымызга коьп атаклы, зейинли аьдемлер савкатлаган Нариман авылындагы шатлыклы шарады «сельсовет Коктюбинский» СП МО аькимбасынынъ орынбасары Роза Аджиева ашты. Ол ярастырылган парк боьтен де ыспайы болар уьшин тереклер эм шешекейлер оьстирмеге, мундагы олтыргышларды, шыракларды аяп, баалап сакламага яшавшыларды шакырды. Оннан сонъ авыл яшавшыларын парк ашылувы ман «Ногайский район» МР администрация аькимбасынынъ орынбасары Хамидулла Саитов, Нариман авылынынъ алдынгы етекшиси Акманбет Сангишиев, авыл ясуьйкени Камалдин Асанов, мектеб етекшиси Джамалдин Эсиргепов кутладылар.

Нариман авылында яшавшыларды суьйиндирген оьзгерислер аьли де тамамланмаган, тез арада маданият уьйининъ меканынынъ кыры каралаяк, соны йыйылганларга Хамидулла Абдулвагапович билдирди. Ярастырылган паркты ашпага сый Х.Саитов пан К.Асановка этилинди. Конаклар, авылдынъ яслары эм ясуьйкенлери парктынъ ярасык йоллары ман абытларын алып, балалар бавына, эстеликтинъ касына барып суьвретлерге туьстилер. Сонъ йыйылганларга балалардынъ ортакшылык этуьви мен озган концерт программасы коьрсетилинди. «Половчанка» балалар биюв куьби ярасык биювлери мен, Гульсина Шаникеева, Азиза Эсенгельдиева йыр йырлав оьнерлери мен йыйылганларды сукландырдылар. Шарады Нариман авылынынъ мектебининъ ана тилининъ окытувшысы Насипхан Бакиева усташа юритти.

Конаклар коьрип сукланаяк, шав-шув ойынлар, биринши коьрисуьвлер оьтеек, биринши суьйимге явап алынган эсте сакланган оьзгерислер болаяк авыл паркларымызды аявлап, баалап яс несиллер сакласынлар эм оьз балаларына еткерсинлер.

Н.Кожаева.
Суьвретлерде: парклардынъ шатлыклы ашылув мезгили.
Автордынъ алган суьвретлери.