Келеяткан йылга район бюджети кабыл этилинди

19-ншы декабрьде Ногай районынынъ Депутатлар йыйынынынъ кезекли 55-нши сессиясы болып оьтти. Сессиядынъ куллыгында Ногай район аькимбасы Джамалутдин Эсиргепов, онынъ биринши орынбасары Хамидулла Саитов, авыл поселение аькимбаслары, ямагат организациялар эм республика коьлем информация амалларынынъ ваькиллери катнастылар. Сессияды Ногай районынынъ Депутатлар йыйынынынъ председатели Р.Байманбетов юритти.

Биринши болып сессиядынъ бас соравы болатаган 2023-нши йылдынъ эм план кезегиндеги 2024-нши эм 2025-нши йыллардынъ «Ногайский район» МР бюджет проекти акында доклады ман «Ногайский район» МР администрациясынынъ финанс боьлиги» МКУ начальниги Арслан Кусегенов шыгып соьйледи.
Онынъ айтувы ман, бюджет параметрлери келимлер бойынша 676 150 710 маьнет, сонынъ эсабында республикалык бюджетиннен йиберилетаган келимлер 519 132 410 маьнет яде сол сан ортак келимлер оьлшемининъ 76,8 проценти болады. Соны ман бирге, район финанс боьлигининъ етекшисининъ билдируьвине коьре, 2023-нши йылга район бойынша шыктажлар 610 095 224 маьнет болаягы белгиленген.
Депутатлар район бюджети акында соравды ойласып болган сонъ, соны кабыл эттилер.
Сессияда солай ок район бюджетининъ келимлер эм шыктажлар кесеклерине туьрленислер киргистуьв акында А.Кусегеновтынъ маслагаты да ойласылды эм тийисли карар кабыл этилинди.
Депутатлар йыйынынынъ дайымлык негизиндеги депутаты Рашид Шангереев сессия катнасувшыларын янъы 2023-нши йылга район депутатлар корпусынынъ ис планы ман таныстырды.
Сессияда каралган соравлар бойынша оьз ой-маслагатларын район аькимбасы Джамалутдин Эсиргепов, район депутатлары Омаргаджи Шахбанов, Мурзадин Карамурзаев, «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы Эльмира Кожаева эм баскалар айттылар.
Бизим хабаршы.