Кесписине алаллык – биринши орында

Врачтынъ кесписи тынышлардан тувыл экенин анълаймыз. Сол затты анълаган врач оьз исин яваплылык пан толтырады. Эльмира Алибек кызы Караева йырма йылдан артык Ногай район больницасында акушер-гинеколог болып ислейди. Ол – Россия акушер-гинекологлардынъ ямагатынынъ, гинекологлар-ювениологлар Ассоциациясынынъ, аьдемнинъ репродуктивли тармагында рак маразы бойынша онкологлар-специалистлер Россия ямагатынынъ агзасы. Эльмира Алибек кызы «акушерство-гинекология» эм «бала гинекология» кеспилерин байырлап, инсанлардынъ репродуктивли тармагынынъ савлыгын коьплеген йыллардан бери канагатлайды. Сол да бек маьнели, неге десе кайбиримиздинъ яшавымыздынъ маьнеси – балалар.

– Бизим ярасык шешекейлер – саьбийлер. Олар дуныяга сав болып энсинлер деп, биз, акушер-гинекологлар, колымыздан келген амалларды этемиз, – деп хабарлайды врач.
Эльмира (кыз тукымы Беккишиева) мектебти тек йогары белгилерге кутарып, Кизляр каласындагы медициналык училищесине туьседи, сол окув ошагын да кызалак йогары уьстинликлер мен битиреди. Врач боламан деген ниет пен яс специалист Дагестан медициналык институтын окып кутарады. Ногай район больницасында УЗИ врачы болып ис аьрекетин баслайды, сонъында оьз янына якын кесписи – гинеколог болып ислейди. Онынъ куллык этуьвининъ аркасы ман районда репродуктивли ден савлыгын саклав службасы ашылады эм аьрекетлеп баслайды. Коьплеген янъылыкларды оьз исинде кулланып ислейди Эльмира Алибек кызы, сога коьре ызгы йыллардынъ коьрсетуьвлерине коьре, гинекологиялык авырувлардынъ саны коьпке тоьмен болган. Оьз исинде бас борыш деп Эльмира Алибек кызы рак маразын заманында аянлав эм эмлев деп санайды.
Аьлиги заманда элимизде, республикамызда демографиялык аьллердинъ соравы оьткир турады. Сога коьре, Эльмира Алибек кызы абортлардынъ санын туьсируьв эм авыр аяклылардынъ ден савлыгын саклав уьстинде коьп куллык юритеди. Ол йыл сайын «Мага яшав савкатла!» акциясын озгарады, акция бойынша аборт эм онынъ зарарлыгы акында анълатув хабарласувлар уйгынланады. Ызгы 10 йыл ишинде районда ана оьлими болмаган.

Эльмира Алибек кызы бала болмайтаган аьеллер мен де уьйкен куллык юритеди, озган йылдынъ ишинде 12 аьел ЭКО бойынша аьзирленгенлер, олардынъ алтавында бала тувган, баьриси районда ЭКО бойынша 11 бала тувган. Ден савлыкты кызлар бала заманыннан алып тутпага керегин айтады аьр заманда да врач-гинеколог, неге десе олар –келеектеги аналар. Оьспир кызларга маьне береди Эльмира Алибек кызы, олардынъ ден савлыгын саклав ниет пен ол профилактикалык каравлар озгарады, сол каравлардынъ бас борышы – кызлардынъ ден савлыгында кемшиликлер бар болса, аянламага эм заманында эмлемеге.

Эльмира Караева оьз кеспи билимин аьр заманда да коьтерип, толтырып турады, туьрли семинарларда, конференцияларда, конгрессларда катнасады. Ол – бажарымлы врач, сулыплы уйгынлавшы, оьз сулыбы ман ис йолдаслары ман боьлиседи. Эльмира Алибек кызы Москва каласынынъ йогары окув ошакларында квалификациясын оьстируьв курсларын оьтеди.

Эльмира оьзи де – наьсипли ана. Эри Тахир Муса увылы ман эки бала тербиялайдылар, аьвлетлери асыл болып, йогары билим алып, ислейдилер. Оьз исине алаллык пан караган инсан акында ол оьз куллыгын суьйип аьрекетлейди деп айтпага боламыз. Сондайлардынъ сырасыннан – Эльмира Алибек кызы Караева. Ол авырувлыларга эс берип, ис йолдаслары ман тил тавып ислейди, баска биревди тынълап та, оьзи де ийги маслагат берип болады. Янъыларда Эльмира Алибек кызы «Дагестан Республикасынынъ ат казанган врачы» деген сыйлы атка тийисли болды. Сол сый – ийги истинъ сырагысы.

Мен Эльмира Алибек кызын кеспи байрамы ман кутлап, коьп уьстинликлер, ийгиликлер сагынаман.

Г.Абдулакимова.
Суьвретте: Э.Караева.