Кеспи усталыктынъ шайыты

Сайлаган кеспиге алал болув, йолынъда тувган баьри кыйынлыкларды да оьтуьв – уьстинликтинъ бас алаты.
Врач кесписин, меним ойымша, йигерли аьдемлер сайлайдылар. Биринши караска, врач кеспили аьдем баскалардан бир заты ман да баскаланмайды. Куьнле-куьнлик яшав кетип турады, олардынъ да аьеллери, ювыклары, тувганлары бар… Ол да, баска кесписи болган аьдемлердей болып, ис аьрекетин бардырады, эртен болып, танъ атса, баска куьн эсабы кетеди, ама ол алдынгы кешесин де уйкысыз бардырган болмага да болады..Врачтынъ болса, колында аьдем яшавы, ден савлыгы. Танъла сол аьдемнинъ куьн ярыгын коьреегине ол себепши болмага болады.
Ногай орталык больницасында билимли врачлар, медициналык куллыкшылар аз тувыл, керексинген коьплеген аьдемлер олардан коьмек алып, яшав оьмирин суьредилер. Ийги соьзи мен, терен билими мен юрекке, янга ювык болатаган медициналык куллыкшыларына разы болып калган авырувлыларды да билемиз. Газетамыздынъ бетлериннен бизим больницада эмленип шыккан аьдемлер коьп врачларга разылык билдиргенге де шайыт болганмыз эм аьли де болаягымызга шек йок.
Мен оьзим, ис борышыма коьре, Аклима Зиявдин кызы Нургушиева ман аз аьллеспеймен, сол байланыс, янъы технологиялар заманында, коьбисинше телефон аркалы болады. Ол мага бир де «йок болмайды» деген соьз биригуьвди айтпаган, сол тувыл ма аьдемнинъ тербиясы, ис усталыгы.
Янъыларда Ногай район орталык больницасынынъ врач- эпидемиологы Аклима Зиявдин кызы Нургушиева «Дагестан Республикасынынъ савлык саклав министерствосынынъ энъ ийги насихатшысы» деген атты казанганын эситип суьйинмей болмадым. Тийисли аьдем сондай атка етискенде, аьдиллик бар экен деген ойга келесинъ.
Аклима Белгородский патшалык окув ошагынынъ «Лечебное дело» факультетин окып битирген. Ис аьрекетин Ногай орталык больницасында 2007-нши йыл баслайды. Соннан бери Аклима сайлаган кесписине алал болып, аз уьстинликлерге етиспеген. Ол туьрли медициналык шараларда катнасады, коьп ерлерде енъуьвши де болады. Айтпага, 2019-нши йыл «Лучший врач года» шарасынынъ (баслап, регионлар ара кезегинде–биринши орын, сонъ савлайроссиялык кезегинде– уьшинши орынды алган), «Лучший санитарный врач и эпидемиолог» номинациясы бойынша савгалы орынларга тийисли болган, 2018-нши йыл болса, Россия Федерациясынынъ савлык саклав министерствосы озгарган, инфекциялы маразлар ман авырыганларга медициналык ярдам этуьв мен байланыслы миллет ассоциация специалистлер шарасынынъ енъуьвшиси де болды.
2016-ншы йыл Аклимадынъ «Клинико- эпидемиологическая характеристика вспышки энтеровирусной инфекции в Ногайском районе» деген статьясы «Актуальные вопросы инфекционной патологии. Шамовские чтения» йыйынтыкка кирген.
Аклима Нургушиева куьн сайын оьз билимин оьстируьв уьстинде ислеп турады.
Онынъ иси коьплеген Сый грамоталар, разылык хатлар ман белгиленген эм белгиленеди.
Ис йолдаслары арасында да Аклима сый ман пайдаланатаган куллыкшы болады.
Аклима Зиявдин кызынынъ бу куьн алган савгасы Ногай район орталык больницасынынъ етимислерине уьстинлик, а оьзининъ сыйына абырай косады.
Аклима Зиявдин кызы, сол сизинъ сонъгы уьстинлигинъиз болып калмасын, аьли де алдыда ашык йоллар, аьдемлердинъ ден савлыгына каратылган ис аьрекетинъиз тек оьр барсын.
Г.Курганова,
РФ Журналистлер Союзынынъ агзасы.Суьвретте:А.Нургушиева.