Кешлик йылы дослык аьлде оьтти

Уьстимиздеги йылдынъ коькек айынынъ 15-нши куьнинде Махачкалада «Сраждин Батыров – шоьл увылы» деген выставкалык проекти бойынша «Дагестаннынъ авылы» деген музейи Дагестаннынъ Язувшылар союзы ман бирге ногай поэзиясынынъ кешлигин уйгынлап озгардылар. Кешлик ногай суьвретлер ясав саниятынынъ негизин салувшысы Сраждин Батыровтынъ ретроспективли художестволык выставкасы фонында уйгынланып оьтти.

Поэзия кешлигинде Дагестан Республикасынынъ Язувшылар союзынынъ председателининъ орынбасары, Дагестаннынъ халк шаирлери Марина Ахмедова, Анварбек Култаев, Бийке Кулунчакова, Аминат Абдулманапова, искусствовед Татьяна Петенина ортакшылык эттилер. Кешликке келген шаирлер Сраждин Батыровтынъ, Кадрия Темирбулатовадынъ, Гамзат Аджигельдиевтинъ ногай эм орыс тиллеринде ятлавларын эм оьз шыгармаларын йыйылганларга окып эситтирдилер, ногай поэзиясы, санияты акында оьз билимлерин оьстирмеге амал таптылар. Сол куьн шарага йыйылган Джемал атындагы Дагестаннынъ художестволык училищесининъ эм Дагестаннынъ техникалык университетининъ студентлери заманын бек кызыклы эм пайдалы озгардылар. Олар ногай поэзиясы, санияты акында оьз билимлерин оьстирмеге, халкымыздынъ яратувшылык аьдемлери акында коьп пайдалы затлар ман таныспага амал таптылар.
Соьйтип ногай поэзия кешлиги йылы дослык аьлинде оьтти.
Суьвретте: кешликтен коьринис.