Кизляр районында авырувга карсылык тутадылар

Дагестан Республикасы бойынша коронавируслы маразга карсы прививка этилинип басланган, сол прививкады эттиргенлер санында Кизляр районынынъ аькимбасы Аким Микиров та бар.

Кизляр районы бойынша коронавируслы маразга карсы вакцинация орталык больницасында уьстимиздеги йылдынъ канътар айынынъ 27-нши куьннен алып этилинип басланган.
Биринши болып, сынавды ерли администрация куллыкшылары оьттилер. Олардынъ соьзлери мен, вакцинацияды алмага керек, неге десе биз бир-биримиз бен тар байланыс тутып, катнасып турамыз.
Кизляр районында вакцинация этилинип басланган куьн 10 аьдем вакцинация алды, буьгуьнлерде 25 аьдем маразга карсы прививкады эттирген. Прививка эттиреектен алдын тийисли тергевлерди оьтпеге керек болады, эгер авырувга карсы антитела болмаса, прививка эки кезекке боьлинип этилинеди, бириншиси этилгеннен 21 куьн кеткенде, экиншиси этилинеди.