Китапханалар – аьр бир уьйде

Аьли кайбиримизде де заман коьп болды. Куллыкка юргенде, ким ойламайтаган эди – бос заманым болса, китап окыр эдим, кино, спектакльлер карар эдим деп. Сол заман келди.

Ушынын айтсам, мен ойлаган эдим, аьли баьриси де уьйде олтырадылар ша, Интернет те тыншаяр бираз заман деп. Болса да, карайман, туьрли хештеглер мен (бир аьлемет янъы соьз, инстаграм ман дос болганлар мени анълар), коьплеген акциялар шыгып турадылар. Соьйтип, район китапханалар токтавсыз ислейтаганын анъладым. Олардынъ коьп кызыклы ислерин коьрип, Ногай район орталык китапханалар тармагынынъ директоры Сабират Казгерей кызы Абубекеровага тел согып, оьзиме керекли билдируьвди алдым.

– Аьлиги заманда куллыкка бармасак та, биз исимизди бардырамыз, биринши куьннен алып окувшыларымыз бан социаллык тармакларда «узактан» ислеймиз. Коьплеген тегин ашык сайтларга кирип, китаплер окымага боладылар окувшылар, тек бизим республикамыздынъ китапханалар сайтлары тувыл, Москва каласындагы китапханалар сайтлары да ашык. Солай ок сайтларга кирип, суьйикли спектакльлер, кинолар карамага болады. Биз савлай дуныя музейлерининъ сайтларын да салдык, сиз виртуальли кебинде сол музейлерде экскурсия этпеге боласыз, – деп хабарлайды Сабират Абубекерова.

Китапхана куллыкшылары ман туьрли акциялар да озгарылып турады. «Карантинде китап пен», «Ногай халкынынъ аслары», «Эсимде саклайман, оьктемсиймен. Уллы Енъуьвге – 75 йыл» деген акциялар савлай дуныя бойынша аьрекетлейдилер. Уьйде олтырган бийкелер ногай аслары ман бирге, баска халкларынынъ асларын да сайтка саладылар. Уллы Енъуьвге багысланган акцияды китапханашы Арина Якубова баслады, аьлиги заманда элимиздинъ туьрли ерлеринде яшайтаган ногайлар согыс акында ятлавларды яттан окыйдылар. Баьри акциялар да аьрекетлейдилер, куьн сайын янъылыклар болып турады.

Китапхана куллыкшылары «Эртеги тынъла» деген акция бойынша эртегилерди ногай тилинде хабарлап, Интернетке мультфильмлер салатаган болдылар.
Кайдай кызыклы болып хабарланады баьримизге де белгили эртегилер ана тилинде. Энъ де кишкейлерге деп этилген акцияды тыс эллерде де карайдылар, Туркия элине де йиберилген, уныкларымызга коьрсетемиз деп олар суьйинип язадылар. Келеекте мультфильмлерден музыкальли альбом этилинеек деген ой бар. Уьйсалган авыл китапхана етекшиси Альмира Менглибаева кувыршаклар театрын онлайн коьрсетеди, ол бизим ногай язувшылар, шаирлер шыгармаларынынъ баьтирлерине сес берип, ойнатады. Бек кызыклы, мен баьринъизди де театрды онлайн карамага шакыраман.

Аьли де китапханашылардынъ коьп ойлары бар, кызыксынып карап турамыз.

Г.Бекмуратова.
Суьвретте: китапханашы балалар ман.