Китап окынъыз, кеделер эм кызлар!

Орталык балалар китапханасында балалар китабининъ юмалыгынынъ ашылувына багысланып, янъыларда бек кызыклы шара озды. Саьбийлер уьшин китапхана куллыкшылары Зарема Джумалиева эм Келдихан Саллыбаева уйгынлаган библиофуршет «Кеделер эм кызлар! Китаплерди окынъыз. Суьйикли китаплер ийгиге уьйретер» деген шакырув астында оьтти. Бек ярасык этип безекленген китапханага бу куьн балалар эм олардынъ ата-аналары, окытувшылар йыйылдылар. Шара басыннан ызына дейим балалардынъ кызыксынувын оьстирер мыратта, сыхырлыкка толы эди. Эртегилерден туьрли баьтирлер «Всезнайка», «Королева книг», «Мальчик с пальчик», «Баба-Яга» йыйылган саьбийлерге туьрли борышлар берип, пайдалыга уьйреттилер. Олар болса – Кадрия атындагы мектебининъ окувшылары Сафия Юнусова, Медина Валиева, Алина Агисова, Рашида Курманбаева, Патимат Никокурбанова эдилер. Аьр бир соравга дурыс явап бергенге «смайлик» тапшырылды, ол болса шарадынъ сонъында савкатка авыстырылды. Солай ок шара барысында мерекеши язувшылар – калеми астында бек коьп кызыклы эртегилер тувган Шарль Перродынъ, Николай Носовтынъ, балаларга ятлавлар аркалы пайдалы маслагатлар берген Сергей Михалковтынъ яратувшылыгы бойынша соравлар берилди.
Солай ок, бу куьнги шарада Сраждин Батыров атындагы мектебининъ тербияланувшылары да катнастылар. Марина Кургановадынъ окувшылары ятлавлар окыдылар. Ралина Махмудовадынъ окувшылары Булат Толубаев, Ибрагим Аджибекберов домбырада ойнадылар, Ислам Джумагишиев йырлады. Аьр бир баладынъ шарага уьйкен кызыксынувы бар экени, ога яваплылык пан аьзирленгени сезилмей болмады. Библиофуршетте каравшы балалар уьшин де ойынлар озгарылды.
Китапхана куллыкшыларына балаларда китап окувга суьйимин оьстируьвди тербиялавы уьшин уьйкен разылык билдиремиз.
Н.Кожаева.
Суьвретте: балалар китапханасында.