Киши футбол майданы ашылды

Ногай район орталыгы Терекли-Мектебтинъ А.Ш.Джанибеков атындагы орта мектеб еринде шатлыклы аьлде ДР Билимлендируьв министерствосынынъ «Спорт авылда» программасы бойынша салынган киши футбол майданы ашылды. Бу спорт объектининъ ашылувы аьли Катарда Дуныялык чемпионаты оьтеяткан заман ман рас келгени де аьруьв белги.

Ерли мектеб еринде киши футбол майданы ашылувы ман байланыслы шатлыклы шарада Ногай район аькимбасы Джамалутдин Эсиргепов, педагогикалык исининъ ветеранлары, солай ок ямагат организациялар ваькиллери ортакшылык эттилер.
Сол шатлыклы шарадынъ катнасувшыларына каратылган соьзинде мектеб директоры Курасхан Ярикбаева:
– Буьгуьн мен окытувшылар, балалар эм олардынъ ата-аналары атыннан йогарыда белгиленген проектин яшавга шыгарувга себеплигин тийгисткен РФ Государстволык Думасынынъ депутаты Султан Хамзаевке, ДР Авыл хозяйство эм азык-туьлик министри Мухтарбий Аджековка, солай ок район етекшиси Джамалутдин Эсиргеповка уьйкен разылыгымды билдиремен. Тагы да мен бизим тренеримиз, кеспили футболист Алан Ярикбаевти белгилегим келеди. Ол мектеб еринде балалар уьшин киши стадион ашылувына оьз ягыннан себеплигин тийгистпеге депутат Султан Хамзаевке тилек салды, эм соны ман онынъ ак ниети яшавга шыгарылды. Бу спорт майданы балалардынъ эм оьспирлердинъ савлык, анъ-акыл эм физический оьрленуьвининъ орталыгы болаягына шекленмеймен. Мине буьгуьн де биз бизим окувшыларымыздынъ спорт етимислери мен оьктемсимеге боламыз: мектеб футбол лигасынынъ муниципаллык дережеде оьткен ойынларында бизим мектебтинъ баьри командалары да призерлар болдылар, – деди ол. Солай ок мектеб етекшиси буьгуьндеги педагоглар-ветеранлар, физкультура окытувшылары Сталинбек Муллаев, Айдархан Курманбаев эм Алавдин Башантавов бир футбол юлдызы – кеспили футболист Алан Ярикбаевти тербиялап, онынъ атын белгили эткенлерин эске салды эм эндигиси тренерлер бир неше футбол юлдызларын тербиялап оьстиреегинде эш бир туьйир де шекленмейтаганын билдирди.


Сонъ шыгып соьйлеген район етекшиси Джамалутдин Эсиргепов районда кайдай объект ашылса да, ол уьйкен оьзгерис, алдыга карап оьрленуьв экенин белгиледи.
– Район администрациясы яс несилимиз, бизим балаларымыз берк ден савлыгы болып оьсип эм спорт пан каьрлеп, белсен яшав кебин юргистуьвге аьллер туьзуьв уьшин колдан келген баьри затты да этпеге керек, – деп белгиледи район етекшиси Джамалутдин Эсиргепов. Онынъ соьзлери мен, бу спорт объектин курувга район бюджетиннен 1 млн.700 мынъ маьнет акша шыгарылган. Стадионнынъ ерин туьзетуьв, ишин ярыкландырув, тоьгерек ягын коралав ман байланыслы карыжларды ДР Билимлендируьв эм илми министерствосы оьз мойнына алды. Проектти яшавга шыгарув уьшин ортак эсабында 3 млн. 309 мынъ маьнет акша шыктажланган. Район етекшиси солай ок уьйкен разылыгын билдирди сапатлы эм белгиленген болжалга объектти кулланувга берген «Магистраль» подрядлы организацияга да.
Киши футбол майданын ашылувына багысланган шатлыклы шарада солай ок муниципалитет администрациясынынъ билимлендируьв боьлигининъ начальниги Алтын Агаспарова шыгып соьйледи эм мектебтинъ футбол командасына футбол тобын савкатлады. Сонъ спорт майданында физкультура дериси бойынша окытувшылар-ветеранлар эм мектебтинъ футбол командасы ара биринши матч озгарылды. Футбол аьдет-йорыкларга коьре Сталинбек Муллаев (суьвретте) биринши болып топты ойынга киргизип атты.