Кишкей сокпак уьйкен йолга айлансын

Янъыларда Дагестан маданият эм саниятлар колледжинде регионда анъ маданиятын оьрлендируьв эм таралтув мырат пан халк алатларында яс ойнавшыларынынъ Республикалык конкурсы оьтти. Белгиленген шара Дагестан Республикасынынъ Маданият министерствосынынъ Республикалык окув-методикалык орталыгынынъ коьтергишлеви мен озгарылды. Конкурста республикамыздынъ 21 саниятлар мектебининъ окувшылары ортакшылык эттилер. Солардынъ сырасында Сраждин Батыров атындагы саниятлар мектебиннен «Юлдызлар» домбыра ойнавшылар ансамбли катнасты. Олар ногайымыздынъ саз алаты – домбырада ойнадылар эм оьзининъ оьнери мен йыйылганларды эм жюри агзаларын сукландырдылар. Соьйтип, конкурста катнаскан бизим кишкей ердеслеримиз Нурлан Янгишиев Гран-при алды, Ибрагим Аджибекберов эм Булат Толубаев 2-нши дережели дипломлары ман савгаландылар. Диана Буланбаевага конкурста катнасканы уьшин диплом тапшырылды. Домбырада ойнавшылар ансамблин де ДР Маданият министерствосынынъ Республикалык окув-методикалык орталыгы Гран-при мен савгалады. Олардынъ окытувшылары Ралина Махмудовага республикадынъ анъ билимлендируьвине уьлис косканы эм республикалык конкурсына халк саз алатларында яс ойнавшыларды аьзирлегени уьшин Сый грамота тапшырылды.
Бизим яс домбырашыларымыз, туьрли сахналарга шыгып, оьз оьнерлерин коьрсетип келедилер. Оларды янъыларда Москва каласында «Шатер Рамадана» проекти бойынша озган ногай ямагат кешлигине «Казыят» саваплык фонды шакырган. Кешликте «Юлдызлар» ансамблининъ катнасувшылары Я.Кудайбердиевтинъ «Тоьре саз» йырын, «Йылкы саз» ногай халк куьбин домбырада ойнадылар. Тагы да бу балалар акыйкат эм ялганлык акында сценка коьрсеттилер, «Рамадан» деген йырды, нашидлер йырладылар. Сонъ балаларды окытувшысы Ралина Махмудова ман бирге сахнага шакырып, Сый грамоталар эм савгалар тапшырдылар. Балаларды аьзирлегени уьшин окытувшыга шара юритуьвшилер уьйкен разылыгын билдирдилер. Оьз шеретинде Ралина Махмудова «Казыят» саваплык фондына балаларга карыж яктан эткен коьмегине уьйкен савболсынын айтады. Саваплык фонды ман балалардынъ йолы, элимиздинъ бас каласында бир неше куьн конувы тоьленген.
Бизим яс домбыра ойнавшыларымыздынъ ийги оьнерининъ данъкы районымыз эм республикамыздынъ тысында да белгили болып барады. Окувшыларга аьли де уьйкен сахналарга шыгып, халкымыздынъ бурынгы саз алатында ойнап, оьз ойнав усталыгын яс несиллерге де коьширгенин йораймыз.
Н.Кожаева.
Суьвретте: домбырашылар куьби окытувшысы Р.Махмудова ман.