Кокысты йыюв соравы ойласылган

Оьткен юма «Ногайский район» МР администрациясында район аькимбасы Мухтарбий Аджековтынъ етекшилиги мен «Дагэкосити» ООО регионаллык операторынынъ, «Благоустройство-1» ООО подрядлык организациясынынъ «Ногайский район» МР ерлеринде каты коммуналлык калдыкларын йыювга ярдам этуьв бойынша борышларын толтырмаганы акында» деген соравды ойласув бойынша кенъес оьткерилген.

во-1» ООО генераллык директоры М.Газимагомедов, онынъ орынбасары О.Кур-банов, ДР табиат министерствосынынъ патшалык экологиялык карав управлениесининъ етекшиси Г.Хакимов, Ногай район администрация боьликлерининъ етекшилери эм район прокуроры А.Сейтиев ортакшылык эткенлер.
Ногай район аькимбасы Мухтарбий Аджеков кенъести ашаятып, регионаллык операторы оьзине алган борышларын толтырмайтаганын айтып белгиледи.
– 2019-ншы йылдынъ 1-нши канътарыннан алып Ногай районында каты коммуналлык уьйшиликтеги калдыкларды йыюв, аькетуьв эм асыллав бойынша регионаллык операторы – «Дагэкосити» ООО, «Благоустройство-1» ООО белгиленген эди, ама буьгуьнлерге дейим кокысларды йыюв, аькетуьв эм йок этуьв бойынша бир куллык та юритилмейди. Район администрациясы йогарыда айтылган организацияларды бу маьселеди шешуьв уьшин бир неше кере хабарласувга шакырган, ама ис эндиги де ериннен козгалмаган, – деп белгиледи Мухтарбий Аджеков.
Район аькимбасы йы- йылганларды тагы да бир кере биргелесип куллык этуьвге шакырды. Онынъ соьзлери мен, муниципалитет 2021-нши йылдынъ район бюджетине бу ислерди оьткеруьв уьшин акша карыжларын да салмага аьзир.
Оьзининъ шыгып соьйлевинде ДР табиат министерствосынынъ патшалык экологиялык карав управлениесининъ етекшиси Гаджимурад Хакимов 2019-ншы йылдан баслап савлай Россия каты коммуналлык калдыкларды йыювдынъ, аькетуьвдинъ эм асыллавдынъ янъы йорыкларына коьшкенин билдирди.
– Дагестаннынъ сырт ягы бойынша регионаллык операторы деп «Дагэкосити» ООО саналады. Ногай районы бу оператор канагатлайтаган ерлердинъ эсабына киреди. 2019-2020-ншы йыллардынъ сырагылары бойынша регионаллык операторларынынъ ис аьрекетининъ бас маьселелери деп тармакты норматив-ыхтыяр, тариф ягыннан йорыкластырув, солай ок регионаллык операторларынынъ ис аьрекетинде йолыгатаган тыйдажлыклар саналады. Соларды шешуьв уьшин экспертлер ямагатынынъ ваькиллери мен бирге тийисли шараларды коьрмеге, аьлиги законодательствога туьзетуьвлер киргистуьв керегеди. Ногай районында кокысты аькетуьв бойынша аьр аьдемнен 18 маьнет акша тарифи беркитилген, сол ок заманда Кизляр эм Кизляр районында – 90 маьнеттен. Сонынъ уьшин Ногай районында кокысты йыйып аькетуьв тарифлерин кайтадан карастырув керек болар деп ойлайман, – деген Г.Хакимов.
«Благоустройство-1» ООО генераллык директоры М.Газимагомедов Ногай районында каты коммуналлык уьйшиликтеги калдыкларды йыюв, аькетуьв эм асыллав исине муниципаллык власть эм ерли самоуправление органлары ман тар катнаста кириспеге аьзир экенин билдирди.
Ногай район прокуроры Анварбек Сейтиев йыйылганларды 2020-ншы йылдынъ 23-нши караша айындагы эм 19-ншы караша айындагы «Производство эм уьйшилик калдыклары акында «Дагэкосити» ООО эм «Ногайский район» МР администрациясына каратылган федераллык законодательствосын бузувларды тайдырув акында» деген район прокуратурасынынъ коьрсетуьвлери мен таныстырды.
Кенъестинъ куьн йосыгындагы соравды ойласувдынъ тамамында тийисли карарлар кабыл этилинген.