Колайсыз аьеллерди колтыклавдынъ бир кеби

Аьелдинъ материаллык келими Дагестан Республикасында яшар уьшин белгиленген акша карыжыннан артпайтаган болса, коьп балалы аьелдинъ биринши класска баратаган баласына бир кере акша тоьленеди.

Сол акша толысынша патшалыктынъ канагатлавын алатаган балаларга тийисли тувыл. Солай ок сакламага, коршаламага алынган балаларды канагатлав уьшин акша берилетаган болса да, йогарыда айтылган акша карыжы берилмейди. Биринши класска баратаган балаларга тийисли акшады алар уьшин, онынъ атасы яде анасы, яшайтаган ериндеги яшавшыларды социаллык яктан коршалав управлениесине келип, аьризе язады.

Соны ман бирге ата-анасынынъ паспортларынынъ, пенсионлык страховой, уьйленгени акында, биринши класска барган баладынъ тувганы акында шайытламаларынынъ копиялары, авыл администрациясыннан аьелдинъ туьзилиси акында, ата-анасынынъ ислейтаган ериннен онынъ кыйын акы акында справкалары болмага керек. Эгер ата-анасы бир ерде де ислемейтаган болса, ис книжкаларынынъ копиялары, пенсия алатаганы яде алмайтаганы акында, налоговый органлардан, биринши класска баладынъ барганы акында мектебтен эм ата-анадынъ сонъгы уьш айы ишинде бир ерде де ислемегенлери акында справкалары болмага керек.

Биз йогарыда келтирген документлерди яшавшыларды социаллык яктан коршалав управлениесине яде болса, МФЦ орталыгына аькелгеннен сонъ, сизинъ аьр бир документинъиз тергеледи. Соннан сонъ, баьри де тийисли кепте аьзирленген болса, биринши класска барган балага бир кере тоьленетаган акша бериледи.

Аьризе 2019-ншы йылдынъ 1-нши июлиннен алып 1-нши декабрине дейим алынады. Кайдай соравларынъыз тувган болса да, УСЗН куллыкшыларына бермеге эм явап та алмага боласыз.

З.Аблезова, специалист-эксперт.