Комиссия кенъеси оьтти

«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары, Ногай ра- йонынынъ Наркотиклерге карсы комиссиясынынъ председатели Баймагомед Ярлыкаповтынъ етекшилеви астында кенъес озды. Йыйында Кизляр каласында Дагестан Республикасы бойынша ФСБ управлениесининъ 3-нши боьлигининъ етекшиси Р.Уразакаев, Ногай районынынъ Ямагат палатасынынъ председатели Э.Саитов, Ногай районы бойынша Россия ОМВД етекшисининъ орынбасары И.Янполов, «Яслык» яслар орталыгынынъ етекшиси Н.Арсланов, Билимлендируьв управлениесининъ методисти А.Мурзагишиева, врач-нарколог Ю.Нурлубаева ортакшылык эттилер.

Этилинген ислери акында доклад пан И.Янполов эм А.Мурзагишиева шыгып соьйледилер. А.Мурзагишиевадынъ соьзлерине коьре, район билимлендируьв учреждениелеринде ерли иш ислер боьлигининъ куллыкшылары ман, ямагат организацияларынынъ ваькиллери мен йолыгыслар, класс саьатлер, хабарласувлар озгарылады. Солай ок, «Наркотиклерге карсы спорт» флешмоб озгарылды. И.Янполов оьз соьйлевинде Ногай район еринде Комплексли оперативли кепте алдын шалув «Россия балалары – 2021» ведомстволар ара операциясынынъ биринши кезеги коькек айынынъ 5-14-нши куьнлеринде оьтти. Врач-нарколог Ю.Нурлубаевадынъ айтувына коьре, Ногай райбольницасында эсапта наркоманлар йок.
Кенъесте Наркотик- лерге карсы комиссиясынынъ 2021-нши йылга планы беркитилди.