Конференция болып оьткен

Ногай район орталыгы Терекли-Мектеб авылында янъыларда КПРФ ерли Ногай район боьлигининъ 17-нши кезекли эсап беруьв эм сайлав конференциясы болып оьткен.

Районнынъ 17 баслангыш партия организацияларында сайланган 32 делегатлары арасыннан конференцияда 24-и катнаскан.
Конференция делегатлары КПРФ Ногай район комитетининъ 2020-ншы йылдынъ июль айыннан 2022-нши йылдынъ октябрь айына дейим эткен куллыгы бойынша эсап беруьвин тынъладылар. Бу сорав бойынша КПРФ Ногай РК 1-нши секретари, ДР Халк Йыйынынынъ депутаты Мурзадин Авезов шыгып соьйлеген.
КПРФ ерли Ногай боьлигининъ тергев-ревизионлык комиссиясынынъ куллыгы акында эсап беруьви мен сонынъ председатели Мавлийдин Бекбулатов шыгып соьйлеген.
Эки докладшыды тынълап болган сонъ, солардынъ докладларын ойласувда 11 делегатлар катнасканлар. Олар Ногай районынынъ социал-экономикалык эм ямагат-политикалык аьллери акында маьнели соравларды коьтергенлер. Конференция делегатлары партиядынъ Ногай район комитетининъ эм тергев-ревизионлык комиссиясынынъ сыраларын туьздилер, солай ок ясыртын тавыс беруьв йорыгы ман партиядынъ Ногай район комитетининъ агзаларына кандидатларды айырдылар.
Конференциядынъ тамамында янъыдан сайланган КПРФ Ногай район комитети уйгынлав пленумын оьткерди. Пленумда партия район комитетининъ 9 агзалары, солай ок КПРФ Ногай РК 1-нши секретари этилинип Мурзадин Авезов, 2-нши эм 3-нши секретарьлери этилинип Абрек-Заур Лукманов эм Шатемир Мунгишиев сайландылар.