Коьмек этпеге аьзир

Турция элининъ кубыла-куьнтувар бетинде болган ер козгалув табиат казасы бир неше мынълаган аьдемлердинъ яшавын аькетти, оннан коьп аьдемлер уьйсиз калдылар. Сондай авыр аьллерге туьскен Турция яшавшыларына ян-яктан коьмек этилинди эм аьли де этилинеди.

Сырт-Кавказ федераллык округында Россия мусылманларынынъ Дин управление председателининъ толы ыхтыярлы ваькили, Москва кала мусылманларынынъ «Казыят» дин организациясынынъ етекшиси Рашит-хазрат Акказиев соцсетьлерде Турция элине гуманитарлык коьмек йыйылганы акында билдиреди.
– Алла-Таалага шуькир, буьгуьн Турция элининъ посольствосынынъ ярдамы ман ногай авыллар яшавшылары ман йыйылган гуманитарлык коьмек Турцияга йиберилген. «Казыят» фонды ногай ердеслерине, шетте турмай, этилинетаган коьмекке оьз уьлисин косув ниетте тезлик пен белсенли куллык эткенлери уьшин ак юректен разылыгын билдиреди. Борыш толтырылды, гуманитарлык юк йиберилди. Сизинъ садаканъызды Алла-Таала кабыл этсин! Сиз йиберген кийимлер, азык-туьлик эм коьплеген баска затлар мунда уьйсиз калганлардынъ яшавын енъиллетсин, – деди Рашид Акказиев.
Белгилеп озайык, муннан алдын Москвадагы Ногай община ер козгалув табиат казасы сырагысында кыйынлыкка туьскенлерге коьмек этуьв уьшин Турция эм Сирия фондларына 60 мынънан артык долларлар коьширген.