Коьмек этуьв ниет пен

Дагестан Республикасынынъ Ногай районында уьйде олтыратаган яшавшыларга коьмек этуьв ниет пен «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы М.Аджековтынъ баславы ман фонд ашылган.

Мухтарбий Аджеков ис йолдасларын, район организацияларынынъ етекшилерин, район депутатларын, досларын болып турган кыйынлы аьллерде район яшавшыларын коьтергишлемеге эм ярдам этпеге шакырады.

Специальли фонд М.Бекбулатов етекшилейтаган яшавшыларды социаллык яктан коьтергишлев фондынынъ, КЦСОН эм «Яслык» орталыкларынынъ коьмек этуьви мен туьзилген.

Энъ де бириншилей, ярдам коьп балалы, толы тувыл аьеллерге, ислемейтаган ялгыз аналарга, кардаш-тувганлары йок карт аьдемлерге, сакатларга, куллыксыз калган аьеллерге этилинген.

Керексинетаганлардынъ списокларын туьзуьв уьшин кызувлы линия аьрекетлейди, телефонлар — 8-928-576-99-32, 8-928-557-76-80. Коьмек этпеге суьйген инсанлар акша йибермеге боладылар. Сол карыжларга азык-туьлик эм керекли товарлар алынаяк.

Керексинетаганлардынъ уьйине азык-туьликти КЦСОН эм «Яслык» орталыкларынынъ куллыкшылары еткерееклер.