Коьнъиллеримизге куьез тоьгиледи

Республикадынъ йырлавшылары арасында «Дагестаннынъ яны» деген ярыс 2012-нши йылдан алып озгарылады. Сол заманнынъ ишинде белгили йырлавшыларымыз Асият Кумратова, Умар Ваисов, Алибий Романов конкурстынъ лауреатлары болдылар. Бу йыл ярыста ногай районнан аты халкымызга кенъ белгили йырлавшымыз Бегали Куруптурсунов эм йыр майданында янъы биринши абытларын алып баслаган Роза Колебаева енъуьвшилер болып шыктылар. Ярыста Б.Куруптурсунов халк алатында ойнавы ман белгиленди, Роза Колебаевадынъ аты «Яс оьнерши» деген номинацияда аталды. Ярыста енъуьвши болып шыккан 15 лауреатлардынъ арасында бизим ердеслеримиз де бар болганы, оьзек те, бизди суьйиндирмей эм куьезлендирмей болмайды.

Халкымызда Бегали Куруптурсуновты баьри де аьруьв таныйтаган болганга, мен республикалык ярыстынъ энъ яс енъуьвшиси Роза Колебаева акында бир-эки авыз соьз айтпага суьемен. Роза Колебаева оьзининъ занъыравык тавысы ман, оьзин сахнада артист кимик юритуьви мен оны тынълаганлардынъ, караганлардынъ коьнъиллерин бийлеп баслаган. Роза Терекли-Мектеб авыл яшавшылары Залимхан эм Бурлиянт Колебаевлардынъ кызы. Йырга аваслык бу аьелде коьптен сакланады, оьрленеди. Айтпага, кыздынъ атасы Залимхан «Айланай» ансамблинде куллык этеди, оьзи йырлайды эм бийийди.
«Дагестаннынъ яны» деген ярыстынъ енъуьвшилерине Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ баргысын тапшырув Р.Гамзатов атын юритетаган республикалык миллет китапханада шат аьлде озды. Ызгы заманда яйылган авырув ман байланыслы болып, лауреатларды савкатлав каравшылар уьшин онлайн-трансляция аьлинде озды. Баргыларды тапшырувда ДР Оькиметининъ Председателининъ биринши орынбасары Анатолий Карибов, ДР маданият министри Зарема Бутаева, Халк оьнерининъ уьйининъ директоры Марита Мугадова ортакшылык эткенлери бу шарадынъ маьнесин коьтереди, енъуьвшилерге тапшырылатаган баргыдынъ сыйын арттырады.
Ярыстынъ енъуьвшилери арасында Роза Колебаева энъ де кишкейи болганга, онынъ тетеси Насипхан, атасы Залимхан эм анасы Бурлиянт баргылав аьсерде сол ерде болмага амал таптылар. Оьзек те, аявлап оьстирген саьбийинъ яслайын сондай етимислердинъ иеси болганы аьр кимди де куьезлендиреди. Олар баргылавды коьзлери мен коьрип, суьйиндилер, оьктемсидилер. Олар ман бирге авылдас кызымыздынъ уьстинлигине биз де суьйинейик, оьктемсийик. Бала баьрине де ортак болганлай, баладынъ куьези де баьрине де ортак.
МАГОМЕТ КОЖАЕВ.
Суьвретте: Р.Колебаева.