Коьптен бери болган мырат

Ис борышыма коьре, район орталыгымызда миллетимизде болган талаплы аьдемлеримиздинъ эстеликлерине багысланып озгарылатаган шараларда боламан. Олардынъ йолдасларынынъ эскеруьвлерин де коьп эситкенмен эм эситемен.Элбетте, кайдай талаплы аьдемлеримиз болганлар. Олардынъ бизим араларымыздан кетуьвлери миллетимиздинъ маданиятына, саниятына уьйкен йойым болады. Тек калдырган асабалыклары болса, оьмирлерге эстелик.

Мен оьз макаламды «Коьптен бери болган мырат» деп атавым да босына тувыл, неге десе онынъ йолдаслары Сраждин Батыровка багысланган эстелик кешлигинде аьр дайым онынъ куллыклары кирген китапти баспаламага мырат этетаган эдилер. Буьгуьнлерде мырат толды. Оны ман яшав оьмири бойынша тар байланыс тутып келген аьдемлер, белгили суьвретшимиз Владимир Ураза-каев, журналист Елена Уразакаева эм Якуб Уразакаев (балалыгында ол да Сраждинди коьрген болар) «Сраждин Батыров. Эльгезер» деп аталган китабин туьзгенлер.

Китаптинъ иштелигинде бек кызык-лы макалалар бар. Сраждиннинъ оьзининъ аьлемет суьвретлери, дагестанлы халкларынынъ кийимлерининъ эскизлери, аьзир кийимлердинъ суьвретлери, онынъ акында йолдасларынынъ язган эстеликлери эм сондай баска макалалар киргенлер. Китаптинъ баспадан шыгувына оьз косымын, буьгуьнлерде Сраждин Батыровтынъ бизим халкымызга тоьгип кеткен асарларын шоьплеп йыйнап турган, «Сраждин» фондынынъ етекшиси Арслан Бакиев, «ДВК Групп» ООО токтастырувшыларынынъ бириси Солтан Каирбекович Джумагишиев те эткенлер.

Китап, 200 экземпляр болып, Нальчик каласындагы «Принт Центр» баспа типографиясында шыккан.
Кайдай бай Сраждиннен калган асабалык. Суьвретлеринде кайдай терен философиялык ойы да бар.

Г.Сагиндикова.