Коьп ислегеннен сора

22-нши карагыс – Энергетик куьни ____________

Ногай район электросеть коллективи эсли коллективлердинъ бириси эм оьзининъ ийги ис аьдетлери мен белгили. Мунда ясуьйкен куллыкшыларды оьрметлев, ясларды сыйлав, шыдамлы кепте энергетиктинъ кыйынлы исине уьйретуьв, эки несил арасында арка байланысты беркитуьв – энъ бас ис эм аьдемшилик йорыклары болады. Сондай аьруьв аьдетлерди саклавда эм таралтувда организацияда буьгуьнге дейим куллык этетаган ис ветераны Набиюла Кадиловтай аьдемлер ярык коьрим деп саналады.

Набиюла Кадилов аьлиги заманда район бойынша ислеп турган энъ ясуьйкен энергетик. Район электросеть организациясында ол билмеген эм анъламаган зат йок демеге керек. Онынъ коьпйыллык ис аьрекети мен уьйкен производстволык сулыбы Набиюлады коллективтинъ тири легендасы этеди.

Н.Кадилов 1951-нши йылдынъ энъ биринши куьнинде Червленные Буруны авылында тувган.

2017-нши йылдан буьгуьнге дейим – Ногай РЭС диспетчери. Соьйтип Набиюла Кадилов 40 йылдан артык заман район еринде энергетик ис аьрекетин бардырады.
Ногайда «Коьп яшаганнан сорама, коьп юргеннен сора» деген ийги соьз бар. Мен сол соьзди бу ерде Набиюладынъ яшавына каратып, «Коьп яшаганнан сорама, коьп ислегеннен сора» деп бираз туьрлентип айтар эдим. Сога усап, Н.Кадилов неше кере уйкысыз дежурство туьнлерди оьткергенин, неше кере электротеллер кырда уьзилип, курыклар йыгылып соларды ярастырмага барганын бир де санамаган болар. Онынъ коьпйыллык аьрекетинде не зат болган, не зат болмаган, тек энъ маьнелиси сол – кайсы ерде де куллыкка мукаятлык, исине алаллык эм аьдемшилик сакланып келген. Кыста, шаркты сувыгы ман октай тесетаган, кырда эскен аязлы еллердинъ астында курыкларга минип, элетротеллерди ярастырган сонъ, автомашинадынъ ишине кирип йылынганда, дуныяда соннан аьруьв зат йок экен деп ойлаган такыйкалар, элбетте, мутылмайды.

– Набиюладай аьдемлер – алдынгы совет заманнынъ аьдемлери. Олар берген соьзине энъ ызына дейим берк эм йолдасын да бир кере де кыйынлыкта калдырмас, – дейди ис йолдасы акында диспетчер Залимхан Калманбетов.

Набиюла ян косагы, ДР ат казанган окытувшысы Фарида Сабаналиевна ман татым аьел курып, оьз балаларын: кедеси мен кызын ийги кепте тербиялап оьстиргенлер. Олар экеви де йогары билим алганлар.

– Диспетчердинъ куллыгы бизде 1-нши номерли деп саналады. Набиюла биздеги энергетиклердинъ энъ де уьйкени, ол намыслы куллыкшы, сулыплы энергетик. Оны ман биз керекли заманда маслагатласамыз. Ол биз уьшин абырайлы эм дайым да РЭС куллыгы уьшин яны авырыйтаган ис йолдасымыз. Ондай аьдемлер коллективтинъ аьруьв аьдетлерин саклайдылар эм ясларга да тапшырадылар, – дейди Набиюла акында Ногай РЭС начальниги Рамиль Муслимов.

Янъы 2021-нши йылдынъ биринши куьнинде Набиюла Кадилов тувганлы 70 йыл толаяк. Ол онынъ оьзи, аьели эм Ногай РЭС коллективи уьшин эки кабат байрам.

М.Ханов.
Суьвретте: Набиюла Кадилов.