Коьримли аьел басы эм етекши

«Яшав эллиде янъы басланады» деп биз коьп эситемиз. Суьйикли кеспи сайланган, сол ис бойынша сулып та байытылган, аьдем аягына да берк басады, уьстинликлерге етискен куьнлер де аз болмаган. Коьп ислер этилинген. Эндиги яшавдынъ янъы кезеги басланганга усайды. Баска баалыкларга коьп эс этилинеди.

Бу куьнлерде оьзининъ 50-йыллык мерекесин Абибулла Яриков белгилейди. Ол Терекли-Мектеб авылында тувып -оьскен. А.Джанибеков атындагы мектебте билим алган, сонда болса онынъ анасы, бир неше несил балаларынынъ суьйдимли окытувшысы Зинаида Васильевна Ярикова да ислеген. Сога коьре окувшы Абибуллага уьйде де, мектебте де нызамды берк тутпага туьскен. Ол кишкейлей абасы ман карындасына тирев болган.

Мектебтен сонъ, Абибулла Яриков Иваново каласындагы авыл хозяйстволык институтында окыган. Сол калада ол курылыс уьшин керекли материаллар сатылатаган байыр предприятиесин ашып, куллыксуьер аьдемге келисли кепте ислеген.

Бир неше йылдан сонъ А.Яриков тувган ерине кайтады эм Кавыфсызлык службасы «Транснефть» предприятиесине ислемеге туьседи. Мунда бир йыл ислейди эм Терекли-Мектебтеги от туьсуьвге карсы боьлигинде от пан куьресуьвши болып аьрекетин баслайды. Бир йылдан боьлик етекшиси де болады. Аьли Абибулла Алавдинович «ППС РД» ДР ГКУ Терекли-Мектебтеги ПЧ-49 етекшилейди. Бу исти ол 2013-нши йылдан алып бардырады. Онынъ акында «колыннан келген коьмегин бизге дайым да этпеге аьзир етекшимиз» деп айткан аьдемлер де бар. Сол соьзлер онынъ куллыкшылары арасында сый ман пайдаланганын да, оьзи де оларды сыйлап билгенин шайытлайды.

Абибулла хатыны Гульзара ман татымлыкта он йылдан бери яшайды. Куллыксуьер Гульзара Терекли-Мектебтеги конак уьйдинъ иеси, онынъ конак уьйинде тек бизге ювык ерлерден тувыл, шет эллерден келип конак суьерлигине куьезленген аьдемлер аз болмаган. Абибулла эм Гульзара Яриковлар уьш бала тербиялап оьстиргенлер. Уьйкен кызлары Фатимат Москва каласында врач болып ислейди, кеделери Алавдин Иваново каласында университетте окыйды. Баьрисининъ де куьези – кишкей Каримулла, ол аьли доьртинши класста окыйды. Ол атасындай болып куткарувшы болмага мырат этеди. Абибулла ман Гульзарадынъ уьш уныгы оьседи, оларга карап нагашатайы ман энеси куванып турадылар.
Биз коьримли аьел басы Абибуллады 50 йыллык мерекеси мен кутлап, куьннен-куьнге оьзининъ сый-оьрмети оьсип, балаларынынъ уьстинликлерине суьйинип турганын йораймыз.

Н.Кожаева.
Суьвретте: А.Яриков.