Коьримли иси мен сый казанган

Аьр бир аьдемнинъ яшавы ер юзинде кайдай ызды калдырганы ман бааланады. Мине тезден оьзининъ 80 йыллык мерекесин белгилейди Кумлы авылынынъ сыйлы ясуьйкени, ис ветераны Насипхан Аджиманбетовна Кулушева (Динашева). Авыл еринде Насипханды туькенши Насипев-абай деп ясуьйкенлер де, яслар да биледилер. Ол Уллы Аталык согысынынъ ветераны, Киши Ер (Малая Земля) коршалавшысы, Новороссийск каласын явдан босатувшысы Аджиманбет эм Айшат Динашевлердинъ коьп балалы аьелинде 1942-нши йылдынъ карагыс айынынъ 21-нши куьнинде тувган. Бу аьелининъ тувган алты аьвлетлери де – Сербетхан (яткан ери ярык болсын), Насипхан, Улангерек, Ийсиндик, Янибек, Анвар элимизге алал ислери мен пайдасын тийдирип келгенлер.

Кумлы авылында 5-нши классты, оннан сонъ, Терекли-Мектеб авыл интернатында 8-нши классты окып тамамлаган кыз, 18 яс толганда, авыл ясы Иса Кулушев пен бактысын байлайды. Яс аьел 1963-нши йылда савдалык пан каьрлеп баслайды. Баслап яслар авылдынъ балалар бавынынъ касында орынласкан агаш туькенде куллык этип баслаганлар. Биринши куьннен алып сатып алувшыларынынъ саны оьсип баслады, коьп заман кетпей, Иса-акай (яткан ери ярык болсын) эм Насипхан-абай Кумлы авыл орталыгында ерлескен кызыл кербишли туькенге коьшип, сатувды бардырганлар. Ясуьйкеннинъ белгилевине коьре, оны ман бирге сол йылларда авыл яшавшылары Саниет Насырова, Кабират Ваисова эм сондай баскалар куллык этип келгенлер. Эри Иса коьлик те айдайтаган болган, эм яс туькеншилер автолавка ман авыл тоьгерегинде совхоздынъ малын карайтаган койшыларга барып, оларды керекли азык-туьлик пен канагатлап келгенлер.
Сол савда юритуьв онынъ сав яшавынынъ маьнеси болып, сав ис аьрекети бойынша исине яваплы каравы ман ол авыл ясларына уьлгили коьрим болып келди.
1984-нши йыл Насипхан Кулушевага коьп йыллар ис аьрекетин намыслы толтырып келгени уьшин СССР Оьр Советининъ Президиумы атыннан сыйлы Ис ветераны медали тапшырылды.
Мине отыз сегиз йыллар бойы Насипхан Аджиманбет кызы Кумлы авыл яшавшыларын керекли азык-туьлиги, хозяйствода керегетаган товарлары ман токтавсыз канагатлап келеди. Насипхан-абай бу куьнлерге дейим де савдалык ис аьрекетин уьйдеги кишкей туькенинде токтатпай бардырады. Сол тувылма суьйген исинъе алаллык! Эри Иса ман наьсипли ана бес аьвлетлерин: Муратхан, Алимхан, Амирхан, Гульнара эм Гульзарады оьстирип, яшав йолына салганлар. Олардынъ аьр кайсысы да оьз ис аьрекетлери бойынша буьгуьнлерде куллык этип, халк арасында сый-абырай казанып келедилер.
Ясуьйкеннинъ 10 уныклары, 11 немерелери куьезин оьстиредилер, окувда, яшавда коьрсеткен етимислери мен оны суьйиндирмеге шалысадылар. Буьгуьнлерде Насипхан-абай оьз аьвлетлерининъ, балдан таьтли уныкларынынъ эм немерелерининъ тоьгерегинде оьз мерекесин рас алды. Сол тувыл ма аьдем уьшин наьсип дегенинъ! Ясуьйкенимиздинъ наьсип йорап салынган аты да оны буьгуьнлерде аклап келди.
Мен де Насипхан Аджиманбет кызын сыйлы 80 йыллык мерекеси мен кутлап, ога келеекте де берк ден савлыкты, онъайлыкты, юриткен исинде етимислерди йорайман.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Насипхан Ку- лушева.