Коьрнекли ыз калдырган

Совет эм Россия композиторы, пианисти, Россия эм республика баргыларынынъ лауреаты, РФ эм ДР ат казанган саният аьрекетшиси Магомед Касумовка бу йыл 80 яс толаяк эди.

Ол Леваша районынынъ Урахи авылында 1940-ншы йылдынъ караша айынынъ 14-нши куьнинде тувган. 1956-ншы йыл Дагестаннынъ бас каласында музыкалык училищеге туьседи. Студент йылларында Магомед Касумов Дагтелерадиодынъ халк саз алатлар оркестринде бас-кумыз алатында ойнаган эм, тав районларда болып, халк анъларын язып алган.
Ол билимин оьстиремен деген мырат пан Ленинград каласындагы консерваториядынъ композиторлык боьлигине туьседи, окувын аспирантурада бардырады. 1973-нши йылда яс специалист Махачкалага кайтып, оьзи билим алган училищединъ теория боьлиги мен етекшилеп баслайды. 1974-нши йыл оны СССР Композиторлар союзына аладылар. Солай болып, ол сол ок Дагестан композиторлар союзынынъ правлениесининъ председатели болып, 1983 – 1987-нши йылларда куллык этеди. Ол яратувшылык аьрекетин белсенли юритип келген. Янъы шыгармаларын дуныяга эндирип, халк саниятын байытып келген. Олар Москва, Ленинград эм сондай баска калаларынынъ Россия композиторлар съездлеринде, пленумларында, Дагестан филармониясынынъ концертлеринде, Дагестан радиосынынъ эфиринде берилип келгенлер. Магомед Касумов кеспи бойынша аьрекет эткен йыллары ишинде, Дагестаннынъ кеспилик музыкасынынъ классикасы болган, 20-дан артык оркестрлик шыгармаларын язып дуныя ярыгын коьрсеткен. Боьтен де, онынъ «100 даргин халк йырлары» деген йыйынтыгы маьнели орынды алады, онда автор фольклорлы йыр макалаларын ноталарга коьширип, йырга айландырган. Касумов яс музыкантларын аьзирлев куллыгына уьйкен эс этип келген.
Онынъ яратувшылыгы, эткен кыйыны эли мен белгиленмей калмады. Белгили композитор музыкалык маданиятын оьрлендируьвге коскан уьлиси уьшин Махачкаладынъ эм Сергокала районынынъ сыйлы гражданини деп белгиленген, 2017-нши йыл Дагестан Республикасы алдында етимислери уьшин ордени мен савгаланган.
Магомед Касумов 1968-нши йыл Дагестан АССР-нынъ эм 1998-нши йыл Дагестан Республикасынынъ Патшалык баргылары ман савгаланган. 1984-нши йыл О.Батырай эм Г.Гасанов атындагы баргыларынынъ лауреаты болган. Дагестан АССР-дынъ ат казанган саният аьрекетшиси, Россия Федерациясынынъ ат казанган саният куллыкшысы деген сыйлы атларына тийисли этилген. Магомед Касумовтынъ яратувшылыгы Дагестан асабалыгынынъ маданиятынынъ алтын фондында дайымга орын алган. Дагестаннынъ белгили композиторы, педагог, РФ эм ДР ат казанган саният аьрекетшиси Магомед Касумов оьткен йылдынъ навруз айынынъ 25-нши куьнинде яшавынынъ 79-ншы йылында арамыздан кешти. Онынъ арамыздан кетуьви регионымыздынъ анъ ямагатына авыр йойым болды. Дагестаннынъ шынты увылы акында ярык эс халклар юреклеринде дайымга сакланаяк.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Магомед Касумов.