Коьшуьв заманы куьзге калдырылган

Телевидение 2019 _______________

Янъыларда ДР Информатизация, байланыс эм коьлем коммуникациялар министерствосында Дагестанды цифровой телевидение кебине коьшируьв уьшин яваплы координационлык штабынынъ кезекли йыйыны болды.

Быйыл РФ 21 субъектлеринде, сонынъ санында Дагестанда да аналог телевидение сигналын токтатув болжалы 3-нши тамбыз куьниннен басланмага кереги эртеректе белгиленген эди. Болса да сол болжалды эндигиси уьстимиздеги йылдынъ 14-нши казан куьнине калдырув ман байланыста цифровой телевидение кебине коьшуьв бойынша оьткерилетаган куллыктынъ янъы планлары ойласылды.

Йыйында цифровой телевидение кебине коьшуьв яктан куллык юритуьв ниетте муниципаллык районларына барувлардынъ янъы графигин туьзуьв акында карар алынган. Бу куллык сав яз айлары узагында бардырылаяк.

Телевидениединъ цифровой кебине коьшуьв уьшин керекли алатларды сатып алув эм соларды курув ман байланыслы соравларынъыз бан 8(800) 250-74-84 номерли регионаллык линиясына занъ сокпага боласыз.