Кубыла Сабантойы озгарылаяк

2019-ншы йылдынъ шилле айынынъ 7-нши куьнинде Дагестан Республикасынынъ Кизилюрт каласында «Янтарное» балык хозяйствосында Кубыла Сабантойы озгарылаяк.

Шарада орталык майданында миллет подворьелери, халк художестволык оьнерининъ ярмалык выставкасы уйгынланаяк, Биринши Кубыла Сабантойынынъ шатлыклы ашылувы, субъектлер ваькиллерининъ парады оьтеек. Яратувшылык коллективлерининъ катнасувы ман байрам концерти озгарылаяк. Байрам конакларына деп, спорт майданлары да куллык этееклер. Яслар кызыклы спорттынъ туьрли кеплери бойынша ярысларында оьз куьшлерин сынаяклар.
Биринши Кубыла Сабантой шарасынынъ белсенли катнасувшыларына эм енъуьвши баьтирлерине Сый грамоталары, Разылык хатлары тапшырылаяклар.
Аьр кимди де сол шатлыклы байрамда ортакшылык этпеге, онынъ белсенли катнасувшысы болмага шакырамыз.

Биринши Кубыла сабантойды озгарув программасы

Ортак майдан

Миллет азбарлар – 10.00 -15.00 саьатте

Халк художестволык кол оьнершилигининъ выставка-ярмалыгы – 10.00 – 13.00 саьатте

Атлылар коьрсетуьви.

Биринши Кубыла сабантойдынъ шатлыклы ашылувы.

Субъектлер ваькиллерининъ парады — 11.00 -12.00 саьатте

Яратувшылык коллективлердинъ концерти — 12.00 – 17.00 саьатте

Биринши Кубыла сабантойдынъ бас баьтирлерин, шара катнасувшыларын савгалав. Разылык хатлар, Сый грамоталар тапшырув — 15.00-16.00 саьатте

Спорт майдан

Спорт майданлардынъ аьрекети – 10.00 – 13.00 саьатте

Куьрес майдан

Куьресуьв бойынша шаралар — 10.00 – 13.00 саьатте