Кудай сакланганды саклайды

Бизим район еринде, коьрилетаган шараларга карамастан, коьп авариялар болады. 2022-нши йылдынъ 10 айлары ишинде йол-юрисинде болган 10 баьле-казасында 6 аьдем оьлген эм 12 аьдем кателенген, солардынъ ишинде 16 ясларына етпеген 4 бала туьрли кепте кателенгенлер.

Аявлы ата-аналар! Балады йол уьстиндеги аьлге эс каратып уьйретинъиз: аьр заман кайсы коьлик аьли бурылатаганын, кайсысы куьшли юрип келеятканын, кайсы коьлик токтамага аьзирленетаганын, яяв келеятканлар йолды кайтип оьтпеге, тетик айдавшы калай айдамага керекликлерин эм сондай баска затларды.
Эгер сиз коьликти оьзинъиз айдап бараяткан болсанъыз, кавыфсызлык уьшин белбавды кулланынъыз, балады оларга деп этилинген айырым орынга ерлестиринъиз. Ата-аналар, сиз оьз балаларынъыз уьшин уьйкен коьрим боласыз. Сизге карап, олар коьлик ишинде де, йол уьстинде де сизинъ баьри эткенлеринъизге маьне берип, эслеринде сакларлар.
Балага оьзинъиздинъ баьри эткенинъизди коьрсетинъиз, айтпага, басынъызды, йолга карасынъызды таслар уьшин, солга, онъга бурганды, баладынъ колыннан ыслап, автомобильди оьзинъизден алдын йиберуьв уьшин токтамага болаяк айыргыш сызыкты коьрсетуьв. Балады алдыга карасын тасламага, янасаяткан коьликлерди оьзинъизден алдын йиберип уьйретинъиз.
Баладынъ йол уьстинде аьдем анъламастай нызамлыгы болмага болады. Бир-бирде бала анъсыздан йол ман келеяткан коьлик алдына шыгып, водитель оны токтатпага уьлгирмеске болады. Дайым да балага соьйтип этпеге ярамайтаганын анълатынъыз.
Йол-юрисинде токтастырылган оьлшемнен скоростьти арттырманъыз. Эсинъизде болсын: йол-юрисинде энъ маьнелиси – онынъ баьри катнасувшыларынынъ кавыфсызлыгы.
Коьлик айдавды балаларынъызга тапшырманъыз. Эсинъизде болсын: коьлик айдавды балага тапшырув ман сиз тек ыхтыяр бузувшы тувыл, кыянатлык эткен боласыз. Сондай ата-аналар куьнасиннен балалар йол-юрис йорыкларын бузадылар, сырагысында авариялар орын тавып, уьйкен баьле-казага аькеледи. Йол-юрис йорыклар тутылмай, куьналиги эм келтирилген зыянлык кадери эм кеби мен байланыста аьдем административлик, уголовлык эм гражданлык яваплыкка тартылмага болады. Оьзинъиздинъ, балаларынъыздынъ эм баска аьдемлердинъ яшавы эм савлыгы акында ойланъыз. Эсинъизде болсын: йол-юрисинде болатаган баьри баьле-казалардынъ бас себеплери – ясы етпегенлердинъ йол-юрис йорыкларын тутпаганы эм йол-юрисининъ баьри катнасувшыларынынъ тоьмен дережели нызамлыгы.
К.Акмурзаева,
Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигининъ ПДН эм ОУУП ПДН куьбининъ тамада инспекторы милиция майоры.