Куллыгына янын береди

Социаллык куллыкшысынынъ иси, аьлиги замандагы янъы «яркыраган» кеспилерге коьре, коьзге туьспейди деп айтпага болады. Болса да, бу куллыкта юреклери, ниетлери таза аьдемлер ислейдилер.
– Меним куллыгымнынъ сырлары йок. Аьр заманда да ясуьйкенлерге куьлемсиреп карав керек – коьзлери мен, юреги мен, яны ман. Эсли аьдемлерге уьйшиликте ярдам этуьв, олардынъ уныкларына согып турган шораплардынъ табанларын битирип беруьв, унын ийлев эм энъ де маьнелиси – олардынъ акында каьр шегуьв. Сол бизим куллыгымыздынъ басы, – деп айтады Карагас авылынынъ социаллык куллыкшысы Элбике Кокенова.
Ол бу исте 2008-нши йылдан алып ислейди, 9 эсли аьдемлерге коьмек этеди, туькеннен азык-туьлик, дарман аькеледи, уьйди йыйнайды, газ, электроярык буйымларын тоьлейди. Элбике Абибулла кызы кишкей заманнан алып коьмек керексинетаганларга ярдам этпеге суьетаган болган. Оьз кесписине янын берип келеяткан кыскаяклы эсли аьдемлердинъ баьри айтканын да этеди, «меним тетелерим» деп айтады ол.
– Бизге бек ийги этип карайды Элбике-кызымыз. Уьйшиликтеги куллыкларды да этеди, бизге йылы соьзин де айтады, айткан затты бир де ерине еткермей калмайды. Мен ога оьз разылыгымды билдиремен, – деп айтады социаллык куллыкшысы акында Карагас авылынынъ ясуьйкени Апизат Эрежеп кызы Сатырова.
Элбике Кокенова оьз куллыгына мукаят. Ийги ислегени уьшин хатын «Ногайский район» МР администрациясынынъ Сый грамотасына тийисли болган. Биз де оны ман бирге баьри социаллык куллыкшыларын кеспи байрам ман кутлап, исинде уьстинликлер, ден савлык йораймыз.
Г.Бекмуратова.
Суьвретте: Э.Кокенова.