Куллыклар юритиледи

Ногай районында Кадрия атындагы янъы парк ашылувы бойынша куллыклар юритиледи. Бу куьнлерде парктынъ майданынынъ ерин туьзетуьв эм япсарларын ябув ман байланыслы аьрекет барады. Шашылаяк яс тереклерди сувгарув уьшин трубалар салув ман байланыслы ислер тамамланган.

Янъы паркта тыншаюв ерлер, онынъ ишиндеги кишкей йоллар касына олтыргышлар салынаяк. Парктынъ уьйкенлиги 25 мынъ квадратлы метр болаяк эм онынъ курылысына бюджетке 4 миллион маьнет акша салынган. Парк Ногай район администрациясынынъ меканыннан узак болмаган ерде курылаяк.