Кумлактынъ оьтпеги

«Яшав елеклери», «кумлактынъ оьтпеги» деп финиклерди атайдылар. Сол да босына тувыл. Финиклерди ас орынына кулланмага да болады. Бир неше ай узагына аьдем, оьзининъ шаркына зыян келтирмей, финиклер мен сув ман пайдаланып турмага болады. Солай ок финиклерди таьтли зияпетлер орынына кулланмага болады. Араблар болса оларды оьтпек эсабында кулланадылар.

Финиклердинъ аьдемге пайдасы коьп. Оьзинде болган глютамин кислотасы аркалы, олар сарув янувды токтатадылар. Финиклер ашаган аьдемнинъ иммунитети берк болады. Олар железо, сера, медь, магний, кальций микроэлементлерине бай. Финиклердинъ коьзге пайдасы да белгили. Елеклердинъ пайдасы ман аьдем ийги коьреди эм коьздинъ арыганы таяды. Финиклердинъ коьмеги мен холестерин оьлшемин ерине келтирмеге болады. Олар бавыр, буьйрек эм оьпкелердинъ маразына коьмек этедилер, канды токсинлерден тазалайдылар.
Александр Македонский аьскершилерге согыслар алдында 7 финик ашататаган болган деп айтадылар, олардынъ коьмеги мен аьдемге куьш келеди.
Врачлар финиклерде калий коьп болганга юрек-тамыр маразлары болганларга ашамага маслагат этедилер.
Финиклер вируслы юкпалы маразлар ман куьреспеге ярдам этедилер, солай ок йоьткирикти асталатадылар. Финиклер шаркы авыр эм бала эмдиретаган хатынларга бек пайдалы. Солай ок бу елеклерди эсли аьдемлерге де, балаларга да ашамага керек.
Куьнде 15 финиктен артык ашаманъыз.