Кумларды токтатар ниет пен

Дагестан Республикасы курылганлы 100 йыл толувы ман байланыслы болып, Дагестан орманлык хозяйствосынынъ председатели Вагап Абдулхамидов Ногай орманлык хозяйствосынынъ орманшысы Арслан Манкаев пен биргелесип, Ногай орманлык япсарларында джузгун олтырттылар. Бу акциядынъ бас ниети – Ногай шоьлди каплап баратаган кумларды токтатув болады.

Акция ишинде Ногай район япсарларында эки мынъ ярым оьсимликлер шашылдылар. Аьли де алдыда бир мынъ джузгун шашпага ниетлери бар.