Курман-байрамын аьруьв аьлде оьткерейик

Янъыларда «Ногайский район» МР администрациясында быйыл Ногай районында келеяткан Курман-байрамын (Ид аль-Адха) уйгынлы аьлде оьткеруьв бойынша Шаралар планы кабыл этилинген. Сол Планга коьре районда Курман-байрамды оьткеруьв бойынша тоьмендеги ислер яшавга шыгарылмага каралган.

Оьткерилмеге тийисли бас шаралар арасында район яшавшылары, боьтен де яслар арасында коьп динли дагестан ямагатынынъ шартларында гуманизм эм ян-коьнъил маданиятын, баска динлерге шыдамлык пан карав идеалларын беркитуьвге, экстремизм эм терроризм идеологияларына карсылык этуьвге каратылган принциплерди беркитуьв бойынша информационлык билимлендируьв куллыкты куьшлендируьв кереги белгиленген. Бу ис уьшин «Ногайский район» МР администрациясынынъ «Яслык» МЦ МКУ, «Халк яратувшылыгынынъ орталыгы» МКУ, «Шоьл тавысы» республикалык ямагат-политикалык газетасынынъ редакциясы яваплы боладылар.

Районнынъ аьдетли дин учреждениелеринде яс-явка арасында тынышлык эм яхшылык баалыкларын, солай ок туьрли миллетлер эм динлер ваькиллерининъ катнасувларын таралтув ниет пен конфессиялар ара тынышлыкты эм макулласувлыктынъ сулыбын аьр заманда кенъ яюв кереги белгиленген.

Район администрациясына авыл поселениелер муниципаллык образованиелери эм район дин ямагаты ман бирге аьр дайым да конфессиялар ара туватаган маьселелерге заманында ок маьне беруьвди канагатлав уьшин дайымлык мониторингин оьткеруьв бойынша шаралар коьрмеге керек болады.

Баьри де авыл поселение муниципаллык образованиелерине 11-14-нши сары тамбыз куьнлеринде Курман-байрамына мал сойылаяк ерлерди аьзирлемеге деген борыш салынады. Солай ок олар байрам куьнлеринде мал союв аьдетин оьткеруьв уьшин коьрсетилген ерлердинъ ювыгында автокоьликлерге токталув ерлерди де белгилемеге керек болады.

«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясы оьз бетлеринде 11-14-нши сары тамбыз куьнлеринде болып оьтеек Курман-байрамында мал союв аьдетин озгарув уьшин белгиленген ерлер акында язып билдирмеге керек боладылар. Солай ок айтылган куьнлерде район еринде оьткерилетаган байрам шаралары акында керекли информация аьзирлемеге тийисли.

Районнынъ авыл поселениелери мен район дин ямагатына авыл ерлеринде санитар йорыгын, кокысларды заманы ман шыгарып аькетуьвди, ишетаган эм техникалык сувды еткеруьвди канагатламага тапшырылады. Соны ман бирге олар курманга сойылган малдынъ калдыкларын санитар йорыкларын тутув негизинде коьммеге ерлер белгилемеге борышлы.

Шаралар планына коьре, «Ногайский район» МР администрациясынынъ Авыл хозяйство управлениеси» МКУ, «Ногайское райветуправление» ДР ГБУ байрам куьнлеринде районда ветеринар-санитар нормаларын тутув артыннан тергевди юритуьв уьшин ветеринар службасынынъ куллыкшыларынынъ исин уйгынлавды, сойылаяк малды сойылганша тергемеге, эт эм малшылык продукциясынынъ сапатын токтастырмага керек боладылар.

Курман-байрамын ийги аьлде оьткеруьв уьшин Планда тагы бир неше маьнели шаралар озгарув кереги акында белгиленген.