Кутлав

Патшалык Ногай драма театрынынъ бас режиссеры, Дагестан Республикасынынъ Халк артисти Байсолтан Джумакаевке эм театр коллективине

Сыйлы Байсолтан Атагиши улы!
Сизди эм коллективти халкымыздынъ айтылган «Шора баьтир» дестанын биринши кере сахнага салып коьрсетуьвинъиз бен кутлаймыз.
Миллет тарихинде эм авызлама поэзия яратувшылыгында Шора баьтир эм онынъ акында халк шыгарган оьлимсиз йыр энъ суьйиклилердинъ бириси болады. Халкымыздынъ театры сол байлыкты эслеп, сога уьйкен эс бергени бизди суьйинтеди. Театр актерлары сахнага салып коьрсеткен коьринис бизди муннан 500 йыллар артта, XVI оьмирде болган драматикалы ислерге аькетсе де, биз, каравшылар, сонда да аьлиги замандагы аьдемлердинъ келпетлерин коьремиз. Ол зат, бир соьзсиз, театрдынъ оьнер коллективининъ йогары етимиси. Айырым разылыгымызды солай ок бу сахна куллыгынынъ авторы, белгили ногай аьлими Рамазан Керейтовка да билдиремиз.
Сизге алдыда оннан да уьйкен оьнер уьстинликлерди, илгери оьрленуьвди, коьп яхшылык-ларды, ден савлыкты, наьсипли кенъ йолларды йораймыз.

«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясы.