Аявлы мусылман-йолдаслар!

Мине энди киели Рамадан айы басланды. Онынъ акында асабалы китабимиз – Коранда Алла-Таала айткан: «Сол айга етискен аьр ким ораза тутсын». Олай деген, Уллы Яратувшы, савлай ер юзининъ Иеси бизге бу айда ораза тутпага буйырады. Эм бу буйырык – Алла-Тааладынъ буйырыгы. Бу буйырыкка ораза тутып болмаяклар – авырувлылар, йолавшылар, шаркы авыр эм бала эмдиретаган кыскаяклылар, куьш-куватлыгы осал эслилер – бойсынмайдылар. Ама авырувлылар эмленип сав болганда, солай ок йолавшылар, кезуьви биткенде, ораза тутылмай калган куьнлер уьшин оразасын тутпага тийисли.
Мухаммад-Пайхамбар (Алла-Таала оны оьзи сакласын эм саламласын) айткан: «Рамадан айын ораза тутув ман эм Алла-Тааладан оьз оразасы уьшин савкатлав куьтип турган аьдемге алдынгы баьри куьналери кешириледи» (Бухари эм Муслимнинъ хадиси). Олай деген, Алла-Тааладан савкат куьтип турув ораза аьдемлер ягыннан хош коьрилуьви уьшин тувыл, Алла-Таала уьшин, Онынъ разылыгы уьшин тутылатаганды белгилейди.
Бу киели Кораннан эм Мухаммад-Пайхамбардынъ (Алла-Таала оны оьзи сакласын эм саламласын) суннесиннен алынган кыска хадислерди ораза тутувдан алдын эске туьсирмеге тийисли.
Баьри мусылманларды киели Ораза айынынъ басланувы ман кутлайман. Алла-Тааладан Рамадан айы бойы бир куьн де йибермей, баска мусылманлар ман урсыс-талас, давласув этпей, ораза тутув уьшин бизге куьш-куватлык, ийги коьнъиллик бергенди тилеймен. Алла-Таала оразамызды кабыл этсин!
Рашид Акказиев,
СКФО-да Россия мусылманларынынъ
дин управлениесининъ толы ыхтыярлы ваькили.