Кутлаймыз, Мая!

Янъыларда Россия куьнин белгилевге багысланган Черкесск каласынынъ маданият уьйинде оьткен шатлыклы шарада оьз ис аьрекетинде йогары кеспили, оьз исине яваплы, алал болган маданият, савлыкты саклав, билимлендируьв эм баска тармакларынынъ куллыкшылары патшалык савгаларына эм сыйлы атларына тийисли этилдилер. Карашай-Шеркеш Республикасынынъ аькимбасы Рашид Темрезов шатлыклы аьлде савгалаганлардынъ сырасында ногай йырлавшысы, Карашай-Шеркеш Республикасындагы ногай театрынынъ артисткасы Мая Султанбековна Рамазанова да бар эди. Сол шатлыклы куьн Мая Рамазанова «Карашай-Шеркеш Рес-публикасынынъ ат казанган артисти» деген сыйлы атынынъ иеси болды.

Ногай йырлавшысы Мая Рамазановады сыйлы атка тийисли болувы ман ак юректен кутлаймыз, келеекте де бийик етимислер сагынамыз.

Суьвретте: савгалав мезгили.