Кутлаймыз!

Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авыл яшавшысы, Дагестан Республикасынынъ ат казанган яс-явка насихатшысы, сыйлы ис ветераны Йолмамбет Асанали улы Агаспаров буьгуьн 90 йыллык мерекесин белгилейди

Оьрметли Йолмамбет Асанали улы!

Сизди 90 йыллык мерекенъиз бен кутлаймыз. Сиз Ногай районымыз бан бир яслы болган саялы сизинъ яшав эм ис оьмиринъиз – тувган районымыздынъ яшав эм ис оьмирининъ бир маьнели кесеги. Сол яшавдынъ ишинде кыйынлы, навасыз, кайгылы куьнлер эм туьнлер мен бирге суьйинишли куьезли вакытлары да йыйылган. Солардынъ аьр бирисин сиз халкынъыз бан бирге эм халкынъыз уьшин кыйын салып оьткергенсиз.

Сизинъ исинъиз билимлендируьв тармагында басланып, миллет маданиятын, адабиатын, тарихин, ийги аьдетлерин уьйренуьв эм тергев мен тар байланысып келген эм келеди. Сизди Ногай шоьллигинде сулыплы эм билимли окытувшы, айтылган лектор, ана тилиндеги газеталарымыздынъ белсенли авыл хабаршысы, яс-явка насихатшысы, коьримли аьел басы деп аьруьв таныйдылар. Сизинъ йогары аьдемшилик маданиятынъыз, каьмбиллигинъиз, аьдиллигинъиз, ийгилик йоравшы хасиетинъиз кайсы ерде де Сизге уьйкен сый-абырай, яс несиллерге тири эм тийисли уьлги болады.

Сизге, аявлы Йолмамбет Асанали улы, эндиги де узак рахатлы оьмирди, ден савлыкты, онъыслы уьй берекетин, коьтеринъки шат коьнъилди йораймыз.

«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясы.