Кутлаймыз!

«Ногайский район» МР муниципаллык службасынынъ куллыкшысы Зухра Аджиманбетовады кутлаймыз.

Сыйлы Зухра Сулеймановна!
Сизди «Дагестан Республикасынынъ муниципаллык службасынынъ ат казанган куллыкшысы» деген йогары ат берилуьви мен кутлаймыз.
Бу савга – ол Сизинъ иркуьвсиз эм кайратлы куллыгынъызга оьрмет этуьвдинъ, Сизинъ бизим районнынъ оьрленуьвине эткен байыр ис уьлисинъиздинъ яркын шайыты. Сиз кеспи усталыгынъызды, билиминъизди, сулыбынъызди эндигиден армаган да тувган районымыздынъ шешекейленуьви эм онъайлыгы уьшин береегинъизге сенемиз.
Сизге исинъизде уьстинликлерди, белгиленген планларынъыздынъ толувын, танълагы куьнге сенимликти, солай ок Сизге эм сизинъ ювык аьдемлеринъизге ден савлыкты, наьсипти эм эмишликти йораймыз.

«Ногайский район» МР администрациясы.