Кутлаймыз

Россия халкларынынъ эм этнослар ара катнасувларынынъ тарих орталыгынынъ етекшиси, Россия Илми Академиясынынъ россия тарих институтынынъ бас илми куллыкшысы, тарих илмилер докторы Вадим Винцерович Трепавловты 60 ясына толувы ман

Сыйлы Вадим Винцерович!

Сизди 60 йыллык ясынъыз бан кутлаймыз. Сизди биз Поволжье, Сибирь, Сырт Кавказ, Орталык Азия халкларынынъ тарих тармагынынъ, халклардынъ эм регионлардынъ Россия эсабына кируьвининъ, этнослар ара катнасувлар тарихининъ специалисти, аты кенъ белгили аьлим деп таныймыз.

Сиз бурынгы Алтын Орда, Ногай Ордасы эм савлайы ногай халкынынъ тарихин тергевге ызгы йылларда белсенли илми аьрекетинъизди караткансыз эм сонынъ сырагысында илми дуныясында ийги белгили китаплер авторы боласыз. Сизинъ сондай аьрекетинъиз эм миллетимиздинъ тарихин тергевге эткен косымынъыз уьшин халкымыз атыннан сизге уьйкен разылыгымызды билдиремиз.

Сизге, аявлы Вадим Винцерович, берк ден савлыкты, узак оьмирди, эндиги де уьйкен илми уьстинликлерди, коьп яхшылыкларды эм наьсипти йораймыз!

Москва каласындагы ногай ямагат общинасы.

«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясы.