Куьез деген ийги зат

Бизим ердеслеримиз уьйкен Россия элимиздинъ туьрли калаларында, юртларында яваплы куллыкларда ислеп басласа, биз сол затка суьйинмей болмаймыз. Ама халкымыздынъ яс ваькили яваплы куллыгында оьзин ийги ягыннан коьрсетип, уьстинликке етиссе, биз онынъ уьшин эки кабат суьйинемиз эм куьезленемиз.

Соьйтип, алыстагы Мари Эл Республикасыннан бизге мундай ийги хабар келди: ногай яс Джалиль Расиль увылы Акбулатов Йошкар-Ола каласынынъ прокурорынынъ коьмекшиси болып ислеп баслаган. Бас деп Д.Акбулатов Йошкар-Ола каласында район прокуратурасында куллык этетаган эди, оьткен йылдынъ ызгы куьнлеринде оны кала прокуратурасына шакырдылар.
Оьзек те, бир зат та оьз-оьзиннен, тыныш болмайды. Бас деп Джалиль сынавларды уьстинликли оьтип, Саратовтагы оькимет юрист академиясынынъ прокурор боьлигине окымага туьседи. Шалыскыр яс академияды энъ де ийги дегенлердинъ сырасында кутарады. Академияда ийги окувы келеектеги етимислерине биринши абыт тувыл ма? Сонъ биринши туьскен куллыгы. Ога да тийисли документлер аьзирленеди, интеллект эм психология ягыннан тестирование, кеспи билимине коьре айырув. Куллыкка туьсуьв де бар, ама онда оьзинъе тапшырылган исти тийисли дережеде бажарув, сенимди аклав, ол, мага коьре, баьриннен де маьнели.
Йошкар-Ола каладынъ Юрин районынынъ прокуратурасында ислей келип, Д.Акбулатов патшалык ягыннан куьналевди бардырган, уголовный, солай ок гражданский эм административный ислерде катнаскан. Солай ок ол ясы етпегенлер эм яслар бойынша законнынъ тутылувына тергев салган: окув ошакларынынъ куллыгы онынъ коьз астында болганлар.
Бу куллыкта ога биринши бас сынав район администрациясы эм предприниматель арасындагы эрис болды. Сол исти де Джалиль Расиль увылы тийисли дережеде озгарып, куьналилер явапка тартылдылар. Район эмлев уьйинде медицина кабинетлердинъ тийисли аппаратура ман канагатланувы тергеледи эм сонынъ сырагысында тийисли шаралар коьриледи. Бу затлар прокурор коьмекшиси Д.Акбулатовтынъ куьндегилик исининъ тек бир кесеги болады. Биринши ислеген куллыгында да ол оьзин тек ийги ягыннан коьрсетеди. Айтканыма коспага суьемен, прокуратура куллыкшыларынынъ арасында патшалык ягыннан куьналев соьз айтув бойынша озгарылган ярыста, бизим ердесимиз баргылы орынга тийисли болады.
Мен йогарыда айтып озганлай, бу куьнлерде Джалиль Расиль увылы Акбулатов Йошкар-Ола кала прокурорынынъ коьмекшиси болып ислейди. Бу орынга оны оьткен йылдынъ ызгы куьнлеринде шакырдылар. Бу исинде де оьзине тапшырылган исти намыслы кепте бажарып уьйренген яс оьзининъ уьйкен атайы Таймасханнынъ, тетеси Наьсипханнынъ, ата-анасынынъ, ога ийгилик сагынатаган ердеслерининъ сенимлерин аклаягына шексинмеймиз.
Йошкар-Ола каладынъ Юрин район прокуратурасында ислеп турган заманда кала газетасынынъ корреспонденти прокурор коьмекшиси Джалиль Расиль увылы ман хабарласув озгарган. Сонда ердесимиз корреспонденттинъ соравына яваплай келип: «Оьзимнинъ куллыгым ман дуныяды ийги якка туьрлендируьвге уьлис коспага шалысаман», – дейди.
Биз билимли, акыллы, кайратлы ясымыз Джалиль Расиль увылы Акбулатовка аьдемлерге сондай туьз ниети яшавга шыкканды, ердесимизге яшавында ийгиликлер, бийикликлер йораймыз.
МАГОМЕТ КОЖАЕВ.
Суьвретте: Д.Акбулатов.