Куьзги шакырувлар барадылар

Уьстимиздеги йылдынъ карагыс айынынъ 9-ншы куьнинде, «Ногайский район» МР администрациясында аьр бир авыл еринде аьрекетин бардыратаган ВУС (военно-учетный стол) начальниклери мен Тарумов эм Ногай районлары бойынша военный комиссары А.Мельников йолыгыс озгарды. Болып озган шарада келген конаклардан баска болып, «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Джамалутдин Эсиргепов, онынъ кавыфсызлык бойынша орынбасары Баймагомед Ярлыкапов эм Ногай районы бойынша Россия ОМВД етекшиси Наиб Каракаев ортакшылык эттилер.

Александр Мельников оьз соьзинде ис йолдасларына шакырув комиссиясынынъ кайдай борышлары барын анълатып кетти. Шакырув комиссиясы аьскер сырасында кызмет кылувга шакырув карарын алады, кимлер аьскер борышын толтырмага ярайды эм болады яде сол аьрекетти толтырып болмайтаганы акында да карар алув да – онынъ ыхтыярында. Аьр бир регионнынъ власть органлары Россия Федерациясынынъ шакырув комиссиясын туьзеди, ерлеринде сол комиссияды туьзуьв ВУС етекшилерининъ борышы болады.
Тарумов эм Ногай районлары бойынша аьскер комиссарынынъ билдируьвине коьре, бу куьнлерде ВУС куллыкшыларынынъ ис аьрекети енъил тувыл, ама йогары дережеде деп те айтып болмаймыз.
Йолыгыстынъ барысында ВУС куллыкшылары ис аьрекети бойынша кайдай кыйынлыклар ман йолыгысатаганларын да айтып кеттилер. Оларга куллыкты енъилетер уьшин кайдай борышлар толтырылмага кереги акында «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Джамалутдин Эсиргепов эм Ногай районы бойынша Россия ОМВД етекшиси Наиб Каракаев айтып белгиледилер.
ВУС куллыкшыларынынъ буьгуьнги иси Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Сергей Меликовтынъ – аьр бир аьскер борышын толтырмага ясы еткен эр киси (бир себеби де йок болса) оьзининъ эли алдында киели борышын толтырмага керек деген шакырувын ерине еткеруьв.
Эл алдында киели борышты толтырув эр кисидинъ тувра яваплылыгы болып аьвелгиден келеди. Коьбиси, боьтен де ата-аналар, балаларын согыска аькетеди деп коркадылар.
Эсинъизге салып озайык, Россия Федерациясынынъ Президенти Владимир Путин оьзининъ соьзин – срочный службасын оьтетаган аьскерши Украина еринде оьтетаган специальли согыс операциясында катнаспаяк деп айтып, билдирген.
Солай ок, йолыгыстынъ барысында аьр бир авыл поселениесинде аьскер сырасына кетпеге керек яслардынъ эсабы юритилмеге кереги белгиленди эм келеек йылдынъ коькек айына дейим солардынъ баьрисининъ акында билдируьвлер компьютерде болмага кереги акында талаплав этилди.
Г.Сагиндикова.