Куьз куьнининъ бай онъысыннан

Йылдынъ аьр бир шагында аьдем оьзининъ бетининъ терисининъ акында каьр шегуьвининъ йорыгы туьрли болмага керек. Куьзде тери айырым каравды куьтеди. Неге десе язда исси куьннинъ коьзи беттинъ терисин курытады, сол аркалы тери туьлейди эм онда пигментли татлар боладылар. Солай ок алдыда – сувык елли куьнлер эм аязлар.

Язда беттеги пигментли татларды тайдырмага ярамайды, куьз болса олар ман куьреспеге энъ де келисли заман. Оларды тайдырар уьшин 2 кишкей касык иримшикке бир юмырткадынъ сарысын, солай ок 10 тамшы водородтынъ перекисин косып, бетинъизге ягынъыз. Он такыйкадай ыслап, йылы сув ман ювынъыз. Соьйтип, юмада 2-3 кере этпеге боласыз.
Бай онъыстынъ шагы куьзде кавыннан, юзимнен, пыхыдан, карбыздан, алмадан, кертпеден беттинъ терисине маскалар аьзирлеп кулланмага боласыз:
– 1-2 ералмады кайнатып, сис пен уватынъыз. Уватылган ералмаларга бирер кишкей касык оливка майы ман бал, солай ок бир юмырткадынъ сарысын, 30 мл лимоннынъ сувын косынъыз. Аьзирлегенинъизди бетинъизге ягып, 15 такыйка койынъыз;
– кавыннынъ бир кишкей тилимининъ яртысын уватынъыз, ога 1 уьйкен касык юзимнинъ согын, солай ок бетке ийги ягылсын деп, бираз крахмал косынъыз. 15 такыйкадан сонъ лимоннынъ сувынынъ тамшылары араластырылган сув ман бетинъизди ювып, маскады тайдырынъыз.
Бетинъиздинъ териси куры болса, карбыздан аьзирленген маскалар кулланув бек пайдалы. Карбыздан ясалган маскалар тыртыкларды тайдырмага да ярдам этеди.
Карбыздынъ кишкей ярты тилимин уватып, бас деп кабыгын тайдырмага керек, бираз суьт косынъыз эм бетинъизге ягынъыз. 10 такыйкадан сонъ ювып тайдырынъыз.
Алмады ыскылавшы ман уватып, каймак косынъыз. Бетинъизге ягып, 15 такыйка токтатынъыз. Оннан сонъ йылы сув ман ювынъыз.
Териди сав эм ярасык этип саклар уьшин пайдалы азыкларды ашав, тийисли заман уйклав, таза авада кыдырув бек маьнели. Соны эсте сакланъыз!