Куьналилер дембиге йолыкпага керек

Административли законодательстводынъ толтырувынынъ бас борышларынынъ бириси – куьналилерди дембиге йолыктырув. Административли правобузув акында иси тек сол заманда биткен деп саналады, эгер сол иси бойынша карар шыгарылган болса. Административли дембиге йолыгувдынъ энъ де яйылган кеби – административли штраф.

Оьз эрки мен штрафларды тоьлемеге суьймейтаганлар законга карсы турадылар. Бу сорав бойынша истинъ керекли кепте уйгынланып болмаганы административли правобузувлар уьшин куьналилер дембиге йолыктырылмайтаганга аькеледи.

РФ КоАП 20.25 статьясынынъ («Заманында административли штрафты тоьлемев») 1-нши кезеги штрафларды тоьлетуьв бойынша исти ийгилендируьвге демевлик этеди. Эгер уьш куьн ишинде йол-юрис йорыкларды бузган уьшин штраф тоьленмесе, административли материал Мировой судка йибериледи, суд штрафты акшалай тоьлемеге деп карар шыгарады, эм штрафтынъ оьлшеми бир неше кере коьтериледи.
Административли законодательствосын толтырув, Ногай районынынъ бюджетининъ келим кесегин арттырув ниет пен Россия МВД Ногай районы бойынша иш ислер боьлиги мен, «Должник» деп аталып, оперативли-алдын шалув шарасы 2020-ншы йылдынъ 20-31-нши шилле куьнлеринде озгарылды.

Полиция куллыкшылары судебный приставлар ман биргелесип, борышлыларды аянлап, штрафларды тоьлетедилер. Эгер куьналилерде акша йок болса, судебный приставларда олардынъ баалы муьлкин аукцион бойынша сатпага ыхтыярлары бар. Алдын шалув шарадынъ бас борышлары деп гражданлар административли штрафлар бойынша борышларын тоьлесин деп шаралар озгарув, административли правобузувлар акында ислери бойынша карарларды толтырув ниет пен судебный приставлар службасы ман биргелесип ислев, заманында штраф тоьлемегенлерди яваплыкка тартув саналады.

К.Махмудов,
Ногай районы бойынша Россия ОМВД ООП бойынша полиция начальнигининъ орынбасары, полиция подполковниги.