Куьна тек коьлик айдавшыда тувыл

Россия Федерациясы бойынша йолда болатаган кавыфлыклардынъ статистикасына караганда уьйкен аьдемлердей болып, балалар да йол-юрис йорыклары бузылувда куьнали болып шыгадылар. Боьтен де, балалар кыйынлы аьллерге окувдан тыншаюв куьнлерде каладылар, неге десе олар сол шакларда оьз-оьзлерининъ каьрлерин шегип, ата-аналары куллыкта болган заманларда, юредилер.

Коьбисинше, йол-юрис йорыклар йолдынъ аьдем юретаган ерлеринде боладылар, бу ерлерде балалар тийисли йорыкларды тутпайдылар. Йолда болатаган кавыфлыкларда балаларга зыян, сол баягы тийисли йорыклар тутылмавдан болады. Солай дегенимиз, кавыфсызлык белбавлар салынмайды, балалар ыславшы олтыргышларга олтырмайдылар. Оьткен йылдынъ ишинде, Дагестан Республикасында, йолда болган кавыфлыклардынъ аьр бир сегизиншисинде ясы етпеген балаларга зыян келтирилген. Олар автокоьликлердинъ астына да туьседилер. Ата-аналарга уьйкен тилек, оьз балаларынъыз бан, орамларда оьзлерин кайтип юритпеге кереги акында соьйлемеге.
Аьлиги заманларда бизим районымызда автокоьлик саны куьннен-куьнге оьсип турады, сол коьликлердинъ айдав тезлиги де оьседи. Йол-юрис йорыклардынъ бузылувларында кавыфлыкка етисуьвден толысынша коршалап болмаймыз, тек тийисли йорыкларды тутувды анълатпага керек боламыз. Сол зат биз – уьйкенлердинъ колында. Сизинъ уьйретуьвинъизге коьре, баланъыз йол-юрис йорыкларын тутувы, онынъ яшав оьмирине зыян келтирилеегине яде келтирилмеегине себеплик этеди.
Балаларымызга, йол-юрис йорыклары бузылувдан сонъ, келтирилетаган зыяннан саклар ниет пен, Дагестан Республикасы бойынша МВД токтасына коьре, оьткен йылдынъ карагыс айынынъ 26-ншы куьниннен алып 2021-нши йылдынъ канътар айынынъ 11-нши куьнине дейим «Эс этинъиз – балалар!» деген профилактикалык шарасы оьткерилди.
Сыйлы ата-аналар, йол-юрис йорыкларын тутынъыз эм оьз мысалынъызда балаларга йолда оьзинъди кайтип юритпеге керегин коьрсетинъиз.
Н.Каракаев,
Ногай районы бойынша Россия ОМВД начальниги.