Куьнбатар авылында – байрам

Быйыл 5-нши ноябрьде Ногай районынынъ Куьнбатар авылында Россия халкларынынъ бирлигининъ куьнин эм авылдынъ 120 йыллыгын шатлыклы байрам кепте белгиледилер.

Байрам шарасы авылда быйыл «Маданият» деген федераллык проекти бойынша курылган 300 орынлы маданият уьйининъ янъы меканын кулланувга беруьвден басланды. Сол куьн бу маданият ошагына халкымыздынъ айтылган йырлавшысы, музыкант, Дагестан Республикасынынъ эм Карашай-Шеркеш Республикасынынъ ат казанган артисти Алибий Романовтынъ аты берилди. Айтып озув керек, былтыр ДР Маданият министри Зарема Бутаева оьзи келип бу маданият меканынынъ курылысын тергеп кеткен эди.
Маданият уьйининъ ашылувына багысланган митингте ДР Авыл хозяйство эм тамак-азык министри Мухтарбий Аджеков, ДР Маданият министрининъ 1-нши орынбасары Мухтар Курбанов, Сырт-Кавказ федераллык округындагы Россия ДУМ председателининъ толы ыхтыярлы ваькили, «Казыят» саваплык фондынынъ председатели Рашид Акказиев, Ногай районынынъ эм Куьнбатар авылдынъ сыйлы аьдемлери шыгып соьйледилер. Район эм авыл маданият усталары шатлыкта катнасканлардынъ коьнъиллерин йырлар эм биювлер мен коьтердилер.
ДР Авыл хозяйство министри Мухтарбий Аджеков яшавшыларды Россия халкларынынъ бирлигининъ куьни, авылдынъ 120 йыллыгы эм янъы маданият меканынынъ ашылувы ман йылы кутлады. Солай ок ол Ногай районынынъ оьрленуьви уьшин этилинетаган ислер, сол ислерде онынъ командасы кайдай уьлис косувы акында хабарлады.
ДР Маданият министрининъ 1-нши орынбасары Мухтар Курбанов басыннан алып маданият уьйининъ курылысын тергеп, сонынъ юриси мен кызыксынып келген эм бу шатлык-лы куьн авыл яшавшыларын сондай суьйиниш пен айырым кутлады. Ол соны ман бирге авыл ямагатынынъ эм авыл аькимбасы Замид Яриковтынъ «Домбра Фэст» деп аталган конкурсын оьткеруьв акында баславын хош коьрген. Рашид Акказиев те халкты шатлыклы оьзгерислери мен кутлап, Куьнбатар авылында оьткерилетаган байрам шаралары ногайлардынъ Россия халклары ман бирлигин шайытлап турганын белгиледи. Ол солай ок оьзи етекшилейтаган «Казыят» саваплык фонды халкымыздынъ дин яшавына демевлик этуьв ниет пен туьзилгенин билдирди. Фонд аьрекетин бардыратаган заман ишинде Куьнбатар авылындагы межигитке минаретлер курылысына, соны ман бирге Терекли-Мектеб авылында эмир Эдиге атындагы, Бас Сулак, Червленные Буруны, Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Ногай районындагы Адиль-Халк авылларындагы межигитлер курылысларына колдан келген коьмегин эткен. «Бизим ниетимиз – Дагестан, Карашай-Шеркеш ерлеринде, баьри регионларда яшайтаган ногайлардынъ дин яшавына, бизим межигитлерди, имамларды, ислам окув ошакларында билим алатаган студентлерди колтыклав. Дин тармагында бизде бек коьп шешилмеген соравлар бар эм мен ногай халкымыз «Казыят» саваплык фондын колтыклар деп сенемен», – деди Р.Акказиев.
Куьнбатар авылынынъ ямагат аьрекетшилери бокс бойынша спорт устасы, оьз авылдасы Рашид Янгазиевти алгысладылар, онынъ йогары спорт уьстинликлерин, бокс бойынша янъыларда оны Россиядынъ олимпиада командасынынъ сырасына алынувын белгиледилер. Авылдаслары Рашидке акшалай баргы эм ерли тукымлы тай савга эттилер.
Янъы клубта шатлыклы концерттен сонъ авыл шетинде ат-спорт ярыслары басланды. Куьнбатар авылдынъ аьдетли атшабыслары коьп юйрик атларды йыйнады. Ат-спорт сынасувларды уйгынлавда «Казыят» савап- лык фонды ярдамын этти: фонд атшабыслардынъ енъуьвшилери мен баргылы орынларды казанганларга савгалар тапшырды.
«АскорАгро» компаниясы йыл сайын да Куьнбатар авылында оьткерилетаган атшабысларда катнасады эм сонынъ ортакшыларын атлар уьшин оьз продукциясы ман канагатлайды.
Атшабысларга катнасувшылар Россиядынъ эм Сырт Кавказдынъ туьрли регионларыннан: Башкортостаннан, Ставропольеден, Калмыкиядан, Астраханьнен келдилер, солай ок Казахстаннан да каравшылар ортакшылык эттилер.
Атшабыслардынъ сырагысында Ставрополь крайыннан А.Атаковтынъ Минара деген аты енъуьвши болды. Экинши орынды Калмыкиядан В.Буковтынъ Франк деген аты, уьшиншиди – Дагестан-Башкортостан Куьнбатар ат клубынынъ Елетпес деген аты алдылар.
Сол куьн ипподромнынъ ювыгында Астрахань областиннен «Тамга» деп аталган октан атув спорт клубы АНО етекшиси Ильгам Шамсутдиновтынъ демевлиги мен 20 метр эрекке ок атув бойынша ярыслар болып оьттилер. Сол базласувлардынъ тамамында 1-нши орынды Абдулгалим Адисов, 2-нши орынды Мурадин Манкаев, 3-нши орынды Айнадин Сартаев казандылар.
Ок атув ярысында ийги сырагылар коьрсеткен сонынъ энъ де яс катнасувшысы Абубакр Адисовка да айырым савга тапшырылды.
Куьнбатар авыл администрациясы.
Суьвретлерде: байрамнан коьринислер.