Кызыклы оьтти, шатлыклы тапшырылды

Янъыларда Социаллык куллыкшысынынъ куьнине багысланган байрам алдында гражданлардынъ куьндизги мезгилде ял алувы ман каьр шегетаган боьлигинде шатраш бойынша «Алтын ферзь» деп аталган аьдетке кирген турнир озгарылды. Ярысларда КЦСОН ягыннан канагатланатаганлар, пенсионерлер эм баскалай шатраш суьювшилер белсен катнастылар.

КЦСОН коьшпели кубогына ие болув уьшин ярыслар кызыклы аьлде оьттилер: онда онавдан артык аьдемлер ортакшылык эттилер. Солай ок катнасувшылар ойыннан босаган кыска мезгил ишинде писирилген таьтлиликлер мен, туьрли каьмпет калаш пан татувлы шай ишип аладылар. Шайды ерли КЦСОН куллыкшылары шатраш ойнавшыларга ашык коьнъили мен аькелип саладылар.

Турнирдинъ тамамларына коьре биринши орынды Орак Алимов (12 балл), экинши орынды Аскер Дильманбетов (11,5 балл) эм уьшинши орынды Рашид Отарбаев (9 балл) бийледилер. Айтып озбага керек, биринши орынга тийисли болган Орак Алимов районда белгили шатраш ойнавшылардынъ аьелиннен. Орактынъ агасы Алев Атабаевич Алимов, спорт мастерине кандидат, республикада белгили шатраш ойнавшылардынъ сырасыннан эди. Ол республикалык ярысларда баргылы орынларга тийисли болатаган эди. Енъуьвшиден ярым очкога кем алган, экинши орынга тийисли болган Аскер Дильманбетов та уста, билимли ойнавы ман оьзин районда куьшли деген шатраш ойнавшылардынъ бириси болганын билдирди. Уьшинши орынды алган Рашид Отарбаев та район ярысларында уста ойын коьрсетип, баргылы орынларга тийисли болып келеди.

Баргылы орын алганлардынъ сырасына кирмей калган шатраш ойнавшылар да ийги ойын коьрсетип, ярыста суьйинип катнастылар.

КЦСОН Коьшпели кубогы Социаллык куллыкшыдынъ куьнине багысланган шатлыклы йыйында Терекли-Мектеб маданият уьйинде тапшырылды.

З.ОРАЗБАЕВА,
КЦСОН боьлигининъ заведующийи.