Кызыл майданда оьктемлик пен

75 йыл артта Кызыл майданда оьткен Енъуьв Парады тарихке кирген. Сол тарих бетлерин актарып карасак коькирегимиз оьктемликке толып, сол Парадта катнаскан ердесимиз Кошманбет Шоман увылы Кидирниязовтынъ атын йигерли кепте айтамыз. Ол оьзи Уллы Аталык согысынынъ катнасувшысы, элимизге сол енъуьвди ювыклатувга аз уьлисин коспаган. Наьсипке, оьзим де мен Кошманбет Кидирниязовты коьргенмен эм онынъ авызыннан согыс йыллар акында хабарларын да эситкенмен. Эсимде Ногай районымыздынъ Карагас авылында коьп йыллар артта 9-ншы Май куьнлеринде озгарылатаган байрамлары. Согыс катнасувшылары бир сырага туьзилип, колларына гуьл байламларын алып, баратаган эдилер.

Буьгуьнлерде Ногай районымызда бир согыс ветераны да калмады. Олардан калган эс эм данък уныкларына асабалык болады.

75 йыл артта Енъуьв Парадында бир сынъар ногай Москва каласында катнаскан болса, аьли йылдан-йылга сол парадта катнасатаган ногай яслар саны оьсе береди. Бу йыл Енъуьв Парадында 6 ногай яслар катнастылар. Олар: Михайловский Аьскерши Академиясынынъ 4-нши курсынынъ курсанты, Ленинаул авылыннан Равиль Бидайхан увылы Казгереев, сол ок академиядынъ 2-нши курсынынъ курсанты, Карагас авылыннан Булат Ахмат увылы Капашов, А.Можайский атындагы Аьскерши Космический Академиясынынъ 4-нши курсынынъ курсанты, Червленные Буруны авылыннан Имам-Али Эдгардович Салибаев, Санкт-Петербург каласындагы Аьскерши-Артиллериялык Академиясынынъ 3-нши курсынынъ курсанты, Куьнбатар авылыннан Артур Мурзадинович Саянов, Наро-Фоминск каласындагы 4-нши Гвардейский танковый дивизиясында эр борышын толтыратаган, Батыр-Мурза авылыннан Алан Амирхан увылы Сариев эм Мурманск областиндеги Оленья Губа поселогында ис аьрекетин бардыратаган тамада механик айдавшы Ринат Алимхан увылы Индирбаев.

Бу ясларымыздан баскалай болып, Россия элининъ туьрли калаларында озган парадларда катнаскан ясларымыз да бар.

Республикамызда Каспийск каласында озган Енъуьв Парадында Кошманбет Шоманович Кидирниязовтынъ йиени, Каспийск флотилиясынынъ тенъиз юрис артиллериясынынъ аьскершиси Вагиз Сагынбек увылы Менласанов катнаскан. Ол атайынынъ йигитлиги мен бек оьктемсийди, согыс йылларда атайынынъ эткен ислери, буьгуьнлерде оларга асабалык.

Ясларымыздынъ кайсы ерде болса да, Енъуьв Парадында катнасканы бизге – ногай миллетли аьдемге уьйкен куьез эм оьктемлик. Сол ясларды бизим согыс ветеранларымыз коьрген болса, артымыздан бек йигерли эм билимли яслар оьседилер деп коькиреклери куванышка толмас эди ме?

Биз –яс несил, бизден сонъ келееклер де аталарымыздынъ йигитлигин эсимизде саклаймыз эм элимиз уьшин баьри куьшимизди береегимизге ант та этемиз.

Г.Сагиндикова.

Суьвретлерде: Енъуьв Парадында катнаскан яслар.