Кыйынлыклардан коркпаган несил

1-нши казан айында Эсли аьдемлер куьни белгиленди ___________________

Халклар ара эслилер куьни XX оьмирдинъ ызында белгиленип басланган. Сыйды, макулласувды, ярдамды эм тирев болувды анълаткан ашык аядынъ суьврети байрамнынъ белгиси болады.Эслилер куьни аьдетинше куьздинъ экинши айынынъ биринши куьни – казан айдынъ 1-нде белгиленеди. Байрамды белгилер уьшин куьн ойласылып сайланган: халк арасында картлык – ол алтын шак деген ой юреди. Куьзди, белгили болганлай, алтын шак деп атайдылар, сога коьре уьйкен несил куьнин белгилевге куьздинъ ортасыннан куьн айырганлар. Бу йыл дуныяда Эслилердинъ куьнин 28-нши кере белгилейдилер.

Эслилердинъ куьни картлардынъ акында ясларда эдап яваплылыкты тербиялар уьшин белгиленеди. Бас деп сол куьн атайларга эм тетейлерге эс этуьв керек. Сол аьдемлердинъ эткен ислери сырагысында биз тири эм яшаймыз. Эслилердинъ коьбиси – согыс катнасувшылары яде согыс балалары. Бизди наьсипли болсын деп, олар оьзлери коьп кыйынлыклардан оьткенлер.

Бу байрамнынъ бас борышы – ямагатка эсли аьдемлердинъ маьселелери акында билдирмеге, олардынъ ишки оьрленуьви уьшин тийисли аьллер туьзбеге. Бу куьнлерде туьрли категориялы гражданлар социаллык буйымлар ман пайдаланадылар.

«Ногайский район» МР-да ДР КЦСОН ГБУ районымыздынъ уьйкен деген организациясынынъ бириси болады. Мунда 109 аьдем куллык этеди. Орталыктынъ социаллык канагатлавынынъ бир кеби – ол уьйшилик аьллерде канагатлав. Ясы ман, авырувы ман, сакатлыгы ман байланыста оьз оьзин канагатлап болмаган, кардаш-тувганлары да йок болган гражданларга уьйшилик аьллерде социаллык буйымлар этилинеди. Социаллык канагатлавдынъ сосындай кеби сакатларга эм ялгыз эсли аьдемлерге картлар эм сакатлар уьшин интернатлар акында ойламай, уьйинде яшамага амал береди. Районымызда уьйшилик аьллерде 600 эсли аьдем канагатланады. 67 социаллык куллыкшылары социаллык-уьйшилик, социаллык-медицина, социаллык-психологиялык, социаллык-ыхтыяр буйымларын толтырадылар.

Эслилердинъ эм сакатлардынъ куьндизги ял алув боьлиги, календарь бойынша байрам куьнлерине рас барып, тыншаюв шараларды уйгынлавга, белсенли яшав кебин коьтергишлевге каратылган. Боьликте 30 эсли аьдемлер ял аладылар. Эслилердинъ эм сакатлардынъ куьндиз ял алувы да социаллык канагатлавдынъ бир кеби болады.
Орталыктынъ администрациясы социаллык буйымларды алувшыларга орталыктынъ эм социаллык куллыкшыларына каратылган йылы соьзлер айтканлары, сенимлери эм коьтергишлеви уьшин оьз разылыгын билдиреди.

Эсли аьдемлерди кувандырар ниет пен, казан айдынъ 1-нши куьнинде савлай районымызда туьрли шаралар озгарылув ийги аьдетке кирген. Бу куьнге багысланып, тыншаюв кешликлер, эсли аьдемлер шакырувы ман тоьгерек столлар, мектеблерде класс саьатлер уйгынланадылар. Баьри шаралар да Яшавшыларды социаллык яктан коршалав фондынынъ, авыллар аькимбасларынынъ, организациялар эм учреждениелерининъ, районнынъ предпринимательлерининъ финанс яктан коьтергишлеви мен оьтедилер.
Районымыздынъ баьри эсли аьдемлерин байрам ман кутлаймыз, аьр куьнди куьлемсирев мен карсы алганды эм ийги ой ман уянганды йораймыз. Юреклеринъиз суьйип эм мырат этуьвден бир де арымасын, янынъыз наьсипке толсын эм тез-тез баалы аьдемлеринъиз бен йолыгыслар болсын. Ден савлык эм сый ман оьрмет сизге!

Г.Капитуллаева,
«Ногайский район» МР-да ДР КЦСОН ГБУ етекшиси.