Кыйынлыкта созсанъ кол

Ызгы куьнлерде тек бизим элимизде тувыл, савлай дуныяда аьдемлер кыйынлыкларды басларыннан оьткерип туры. Бизим элимиздинъ, сонынъ ишинде бизим республикамыздынъ, районымыздынъ яшавшылары да тыныш болмаган сынавды оьтедилер. Куьн ярыгынынъ тезлиги мен яйылып баратаган мараз элге кыйынлык аькелип, патшалыкта ис аьрекетин бардырмайтаган гражданларга материаллык етиспевликлерди сездирмей калмады.

Буьгуьнлерде сондай кыйын аьллерге, аьли элимиз бойынша белгиленген карантинге дейим, куьнле-куьнлик акша казанатаганлар, олай дегенимиз, байыр туькенлерде, асханаларда, банкет залларда ислейтаган аьдемлер каладылар. Оларга бу куьнлерде бир ерден де материаллык коьмек келмейди.
Бола-болганлы бизде бир-бирисине ярдам этилинип келген, авылдастынъ казанында не кайнаганын билген халкымыз, бу кыйынлы куьнлерде де оьзининъ колыннан келген коьмегин этеди.

Тек бу ерде айтып озбага керек болады, сол куллыкларды да уйгынлагандай аьдемлер болмаса, тыныш болмас эди. Бергиси келген де, кимге береегин билмес эди. Сол тыныш болмаган куллыкты бизим Ногай район орталыгымызда бир неше йыллар артта уйгынланган «Инсан» саваплык фонды этип келеди. Фондтынъ куьш салувы ман онлаган аьеллер кыйынлы аьллерден шыктылар, ден савлыкларын эмледилер. Сол фондтынъ куллыкшылары этетаган куллыкларды тек оьзлери мен йогардагы Алла-Таала биледи, кыйынлары тек савапка язылсын.

Буьгуьнлерде ис аьрекетсиз калган яшавшыларга «Инсан» саваплык фонды ман эртеректен аьзирленген азык-туьлик берилди. Фондтынъ куллыкшысы Абдулла Атангуловтынъ айтувына коьре, сол кыйынлы яшав аьллерге калган яшавшыларга азык-туьлик алмага акшалай коьмекти баска калаларда ис аьрекетлерин бардырып юрген аьдемлеримиз эттилер. Олардан баска болып, Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигининъ эм «Ногайский район» МР администрациясындагы КЦСОН куллыкшылары алынган азыкларды тийисли аьдемлерге еткермеге эм аьзирлемеге ярдамластылар.

Соны ман «Инсан» саваплык фонды ман биз йогарыда белгиленген организациялардынъ куллыкшыларынынъ коьмеги мен, 130 аьеллерге секер, макарон, дуьги, ералма, морковь, капыста эм сондай бек керекли азыклар берилдилер, 30 аьеллер аз болса да, эт те алдылар. Оьзек те, тыныш болмаган заманларда коьмек этилсе, керексинген аьдемге сол уьйкен суьйиниш. Кыйынлыкта кол созган аьдемлердинъ де эткен садакалары ИншАлла кабыл болар.

«Инсан» саваплык фондынынъ куллыкшысы Абдулла Атангулов оьзининъ уьйкен разылыгын акшалай ярдамын эткенлерге, Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигининъ эм КЦСОН куллыкшыларына билдиреди. Аьр бир берген кол, атайларымыз айтканлай, курымас.

Г.Сагиндикова.