Кыйынлы аьрекетин бардырады

Следователь кесписи тынышлылардан тувыл. Йогары окув ошакларды кутарган ман кутылмайды, бу куллык шыдамлыкты, ислеп болувды, билимликти, кеспи бойынша туватаган соравларды салып билуьвди талаплайды. Ол тек кеспи тувыл, бу куллыкты сайлаган инсаннынъ исининъ басында аьдиллик турмага керек, неге десе «юстиция» деген соьз латин тилиннен коьширилгенде, аьдиллик деген соьзди анълатады.
Меним хабарым буьгуьн Россия МВД Ногай районы бойынша боьлигининъ следствие органынынъ следователи, юстициядынъ тамада лейтенанты Рагим Барадин увылы Бодениязовтынъ акында. Ол Нариман авылында тувып-оьскен, ерли мектебти битирип, Краснодар каласында МВД университетинде «миллет кавыфсызлыкты ыхтыяр яктан аьжетсизлеви» факультетине туьседи. 2020-ншы йылдан алып ерли иш ислер боьлигинде куллык этеди.
Рагимнинъ атасы Барадин Магомет увылы да – полиция куллыкшысы, онынъ коьплеген йыллардан бери ислеп турганы увылына ийги коьрим болды. Соьйтип, Рагим да правосаклав органларында ислемеге токтасты. Анасы Келдихан Юсуп кызы ерли балалар бавында тербиялавшыдынъ коьмекшиси болып ислейди. Хатын биледи, увылы кыйынлы куллыкты сайлаган болса да, сол сайлавга макул болып, Кудайдан ден савлык эм баьрисине де тынышлык тилеп турады.
– Бизим куллыгымыз аьдемлер мен байланыслы, олардынъ кайгысы, маьселелери мен. Следователь оьз борышын тек ашылган исти закон бойынша толтырувда коьрмейди. Аьр бир янъы истинъ артында – инсанлардынъ бактысы, коьзяслары, сога коьре, бизим борышларымыздынъ энъ де маьнелиси деп аьдемлер мен катысып, олардынъ кайгысын, маьселесин оьзиндикиндей коьруьв болады, – деп айтады яс следователь.
Ийги иси уьшин Рагим Бодениязов грамоталар ман, баргылар ман савгаланган. Келеекте де онынъ уьстинликлери акында эситермиз деп шекленмеймиз. Кеспи байрам ман кутлап, следствие органларынынъ куллыкшыларына уьстинликлер эм ийгиликлер йораймыз.
Г.Бекмуратова
Суьвретте: Р.Бодениязов.